Preskočiť na obsah

Zvýšiť pomer preventívnych výkonov na celkovom počte výkonov inšpekcie práce je jedným z najdôležitejších odporúčaní, ktoré po týždňovom hodnotení inšpekcie práce na Slovensku prezentovali predstaviteľom Národného inšpektorátu práce odborníci z Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC). Hodnotenie sa uskutočnilo v týždni od 22. do 26. októbra 2018 a zúčastnili sa na ňom zástupcovia inšpektorátov práce z ôsmich krajín Európskej únie.

„Toto hodnotenie vnímam v kontexte s odbornosťou a prístupom hodnotiacej skupiny veľmi pozitívne. Našim cieľom bolo vyčerpávajúco informovať o reálnom stave inšpekcie práce s komplexným pohľadom, vrátane negatívnych vplyvov. Spolupráca zástupcov inšpekcie práce počas hodnotenia bola zo strany zástupcov EÚ veľmi pozitívne ohodnotená a to po organizačnej, ale aj odbornej stránke. Samozrejme, že za jeden týždeň nie je možné dokonale analyzovať a pochopiť tak zložitý mechanizmus, ktorý je v porovnaní s inými členskými štátmi EÚ založený na neporovnateľných pilieroch v rámci legislatívy, pôsobností, personálneho a finančného zabezpečenia a hlavne vnímania BOZP v rebríčku priorít. Pre expertov je to ale čas postačujúci na to, aby mohli odporúčať príklady dobrej praxe, vyplývajúce z ich osobných skúseností pri riešení obdobných problematík, či už vo vlastnej krajine, alebo pri hodnotení iných členských štátov EÚ,“ uviedol k tomu generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Ing. Karol Habina. Dodal, že sa plne stotožňuje s odporúčaním na zvýšenie podielu prevencie v rámci činnosti inšpekcie práce, no zároveň upozornil, že táto jednoducho pomenovaná problematika v sebe skrýva pri jej realizácii mnoho úskalí v súvislosti s vynútenými a vyžadovanými výkonmi inšpekcie práce a personálnym zabezpečením.

Záverečné hodnotenie na pôde Národného inšpektorátu práce v Košiciach pozorne sledujú (zľava) generálny riaditeľ NIP Ing. Karol Habina, riaditeľka Odboru inšpekcie práce Mgr. Miroslava Skičková, vedúci oddelenia BOZP Ing. Ján Trcka, MVDr. Jana Gibódová a Ing. Daniela Gecelovská, PhD.

Počas hodnotiaceho týždňa sa predstavitelia Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce zúčastnili na výkonoch inšpekcie práce a kontrole regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Košickom, Trenčianskom, Žilinskom a Nitrianskom kraji. Cieľom v poradí už tretieho hodnotenia (predchádzajúce dve sa uskutočnili v rokoch 2002 a 2011) bolo podporiť spoločný prístup k implementácii právnych požiadaviek na pracovisku, ako aj osvojenie si porovnateľných kritérií inšpektorátmi práce v ich výkonných stratégiách a postupoch.