Preskočiť na obsah

Nadchádzajúca kampaň agentúry EU-OSHA, Zdravé pracoviská 2014 – 2015, zameraná na riadenie stresu a psychosociálnych rizík pri práci, je pripravená a oficiálne bude vyhlásená v apríli 2014. Kampaň podporujú predsedníctva Rady EÚ, Európsky parlament, Európska komisia a európski sociálni partneri a na vnútroštátnej úrovni ju koordinuje sieť národných kontaktných miest agentúry (www.healthy-workplaces.eu/fops). Jej základným cieľom je podpora riadenia pracovného stresu a psychosociálnych rizík, a teda prevencia ich výrazne negatívneho vplyvu na zamestnancov, zamestnávateľov a celú spoločnosť. V rámci kampane bude poskytnutá pomoc a poradenstvo zamestnancom a zamestnávateľom, aby títo dokázali identifikovať stres na pracovisku a účinne proti nemu bojovať. Kampaň a jej sprievodné aktivity organizované na národných úrovniach budú propagovať používanie praktických nástrojov na identifikovanie a riešenie problémov na konkrétnych pracoviskách. Na Slovensku otvoríme kampaň seminárom, na ktorý budú pozvaní zástupcovia národnej siete a väčších podnikov, od ktorých očakávame podporu pri organizovaní aktivít kampane na národnej úrovni a pomoc pri zbere príkladov dobrej praxe do súťaže vyhlásenej agentúrou v prvom roku kampane. Seminár bude organizovaný dňa 29. apríla v Košiciach, pričom presné miesto a program konania budú zverejnené mesiac vopred na webovej stránke www.nip.sk.

Príčiny, pre ktoré EU-OSHA organizuje túto kampaň:
Psychosociálne riziká na pracovisku a problematika duševného zdravia sú témou, okolo ktorej panuje mnoho nedorozumenia. V rámci Európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER) sa zistilo, že viac ako 40 % zamestnávateľov považuje riadenie psychosociálnych rizík za ťažšie ako riadenie tzv. tradičných rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ako hlavné prekážky sa uvádza citlivosť problematiky a nedostatok odborných znalostí. Na základe prieskumu medzi zamestnancami na vyššej riadiacej úrovni sa navyše zistilo, že takmer polovica z nich je presvedčená, že žiadny z ich zamestnancov počas svojho pracovného života nikdy nebude mať problém s duševným zdravím. Skutočnosťou je, že až každý šiesty zamestnanec bude trpieť poruchou duševného zdravia. Zamestnanci s poruchou duševného zdravia sa považujú za riziko pre organizáciu, aj keď v skutočnosti zamestnanci trpiaci poruchou duševného zdravia, ktorá nesúvisí s ich prácou, zvyčajne môžu efektívne pracovať na pracovisku s dobrým psychosociálnym prostredím.

Cieľom tejto kampane je zlepšiť pochopenie tejto problematiky a prekonať rozdiely v názoroch prostredníctvom poskytovania pomoci a usmernení zamestnancom a zamestnávateľom a podporou využívania praktických a jednoduchých nástrojov.

Zamestnávatelia v Európe majú zákonnú povinnosť hodnotiť a riadiť psychosociálne riziká na pracoviskách. V Európskom pakte za duševné zdravie a pohodu sa okrem toho uznávajú meniace sa nároky a rastúci tlak na pracoviskách a zamestnávateľom sa odporúča, aby zaviedli dodatočné dobrovoľné opatrenia na podporu duševnej pohody.

Pokiaľ ide o zamestnávateľov, cieľom tejto kampane je presvedčiť ich, že príslušné zákonné povinnosti sú dôležité pre prevádzku úspešného podniku a udržanie motivovanej a zdravej pracovnej sily a že riadenie stresu a psychosociálnych rizík si vyžaduje zavedenie organizačných opatrení.

Pokiaľ ide o zamestnancov, cieľom je uistiť ich, že pracovný stres je organizačnou záležitosťou. Nemali by sa báť sťažovať sa naň a ani mať obavy, že sa to môže vnímať ako príznak individuálnej slabosti.

Niekoľko faktov, z ktorých kampaň vychádza:

 • Viac ako polovica európskych zamestnancov sa domnieva, že pracovný stres je na ich pracovisku bežný.
 • Približne štyria z desiatich zamestnancov si myslia, že problém stresu sa na ich pracovisku nerieši správne.
 • Zamestnanci vo všeobecnosti zvyknú vymeškávať veľké množstvo pracovného času, keď trpia pracovným stresom a inými psychologickými problémami, alebo prídu do práce, aj keď nie sú schopní pracovať naplno.
 • Psychosociálne riziká a pracovný stres vedú ku vzniku výrazných nákladov pre organizácie aj pre národné hospodárstva.
 • Celkové náklady vyplývajúce z porúch duševného zdravia (súvisiacich aj nesúvisiacich s prácou) sa v Európe odhadujú na 240 miliárd EUR ročne.
 • Psychosociálne riziká sa môžu hodnotiť a riadiť rovnako systematicky ako ktorékoľvek iné riziká bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Riadenie stresu a psychosociálnych rizík pri práci sa oplatí – výhody pre podnik prevažujú nad nákladmi na zavedenie príslušných opatrení.

Kto sa môže zapojiť?
Do kampane Zdravé pracoviská bez stresu sa môžu zapojiť všetky organizácie a jednotlivci na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni. Kampaň je otvorená pre:

 • všetkých zamestnávateľov vo verejnom aj súkromnom sektore,
 • manažérov, vedúcich zamestnancov a zamestnancov,
 • odborové zväzy a zástupcov zamestnancov pre oblasť bezpečnosti,
 • všetky organizácie a jednotlivcov, ktorí sa venujú zlepšovaniu bezpečnosti a ochrany zdravia.

Ako sa môžete zapojiť?
Do kampane Zdravé pracoviská 2014 – 2015 sa môžete zapojiť:

 • šírením a publikovaním materiálov kampane, a tým pomáhať zvyšovať informovanosť o bezpečnosti a ochrane zdravia (rozličné materiály kampane sa dajú stiahnuť z internetovej stránky kampane: www.healthy-workplaces.eu),
 • organizovaním podujatí a aktivít ako sú semináre a sympóziá,
 • používaním a propagovaním praktických nástrojov, ktoré sú k dispozícii na riadenie stresu súvisiaceho s prácou a psychosociálnych rizík,
 • účasťou na súťaži Európska cena za dobrú prax, čo je program, ktorým sa oceňujú príspevky organizácií k podpore bezpečnosti a ochrany zdravia,
 • zapojením sa do európskych týždňov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v októbri 2014 a 2015,
 • tým, že sa stanete oficiálnym partnerom kampane EÚ alebo národným partnerom kampane.

Sprievodca kampaňou a ďalšie podporné dokumenty pripravené pre kampaň sieťou EU-OSHA sú k dispozícii na adrese www.healthy-workplaces.eu.
Viac informácií poskytne Národné kontaktné miesto, ktorým je Národný inšpektorát práce.
Kontaktné osoby: Ing. Laurencia Jančurová, Ing. Jarmila Štieberová
Tel: 055-7979927