Odhaduje sa, že rakovina je hlavnou príčinou úmrtí súvisiacich s prácou v EÚ. Veľká časť rakoviny pritom môže byť spojená práve expozíciou karcinogénom pri práci.

 Informačný leták agentúry EU-OSHA o karcinogénoch v práci je teraz k dispozícii v 16 jazykoch. Poskytuje praktické rady o predchádzaní rizikám spôsobeným karcinogénmi na pracovisku, ako aj odkazy na užitočné zdroje.

Vzťahuje sa na špecifické právne požiadavky, ako je posudzovanie rizika, hierarchia preventívnych opatrení uplatňovaných na karcinogény a expozičné limity na pracovisku. Poskytuje tiež informácie o opatreniach na údržbu a incidenty a o tom, ako rozpoznať osobitne ohrozených pracovníkov.

 Prečítajte si informačný leták – spoločnú publikáciu schválenú všetkými partnermi Akčného plánu. Slovenskú verziu dokumentu nájdete v prílohe nižšie.

 Navštívte webovú stránku kampane Zdravé pracoviská Spravujte nebezpečné látky 2018 – 2019.

 Navštívte našu sekciu o nebezpečných látkach a stránku Akčného plánu opatrení proti karcinogénom.

Získajte ďalšie informácie a články o rakovine súvisiacej s prácou.

 

Prílohy