Preskočiť na obsah

Európska komisia začala verejné konzultácie s cieľom zhromaždiť dôkazy o výkonnosti a širšom vplyve štyroch decentralizovaných agentúr EÚ: EU-OSHA, Eurofound, Cedefop a ETF, a to z individuálneho aj z prierezového hľadiska.

Konzultácie prispejú k hodnotiacej štúdii uskutočnenej v mene Európskej komisie, ktorá v súčasnosti prebieha v súvislosti s účinnosťou, efektívnosťou, významom, súdržnosťou a pridanou hodnotou týchto agentúr pre EÚ, pokiaľ ide o:

a) posúdenie, ako agentúry vykonávajú svoje činnosti vzhľadom na ich ciele a poslanie, a 

b) zistenie, či je potrebné zmeniť poslanie agentúr.

Verejné konzultácie sú určené príjemcom a používateľom služieb agentúr, sociálnym partnerom, výskumným pracovníkom, akademickej obci, organizáciám občianskej spoločnosti a verejným orgánom na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Verejné konzultácie sú k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch na stránkach Európskej komisie a prebiehajú do 25. mája 2023.

Ak sa chcete zúčastniť na verejných konzultáciách, musíte sa buď prihlásiť, alebo si vytvoriť účet. Tieto informácie sú vysvetlené na domovskej stránke Vyjadrite svoj názor, ktorú spravuje Komisia.

Zistiť viac o tejto iniciatíve.