Preskočiť na obsah

Cieľom tejto mimoriadnej úlohy bolo zlepšenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) v subjektoch vykonávajúcich skladovanie materiálov. Úloha bola realizovaná vo všetkých krajoch celkom 81 inšpektormi práce v stanovenom termíne od 22. 06. 2015 do 30. 06. 2015.Výber kontrolovaných subjektov bol zameraný na subjekty:

kde je predpoklad skladovania materiálov (najmä supermarkety, veľkosklady, sklady stavebného materiálu a iné),
v ktorých v predchádzajúcich rokoch došlo k pracovným úrazom pri skladovaní.

Skontrolovaných bolo celkom 98 subjektov a zistených celkom 539 nedostatkov, z toho 43 nedostatkov bolo závažných.

Najviac nedostatkov sa týkalo nasledovného:

nesprávne alebo chýbajúce bezpečnostné označenia priestorov skladovania, manipulácie a komunikácií, po ktorých sa pohybujú motorové vozíky,
materiál skladovaný v regáloch nespôsobilých bezpečnej prevádzky vzhľadom na ich vyhotovenie a technický stav,
nedodržané bezpečnostno-technické požiadavky na komunikácie, schodiská, pevné rebríky, nakladacie plošiny, rampy a pod.,
prevádzkovanie vyhradených technických zariadení bez znalosti o ich technickom stave,
zamestnávatelia nevydali pre svojich zamestnancov vnútorné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti s ručnou manipuláciou s bremenami a skladovaním materiálu.

Zistené závažné porušenia:

nebezpečná manipulácia pri obsluhe motorových vozíkov (tzv. zakázaná manipulácia),
prideľovanie pracovných prostriedkov v nevyhovujúcom technickom stave zamestnancom, používanie necertifikovaných alebo poškodených rebríkov, regálov a pod.,
obsluha vyhradených technických zariadení bez platného dokladu o odbornej spôsobilosti,
nevykonanie preventívnych organizačných opatrení pred poškodením podporno-pohybovej sústavy.

Na základe vykonaných kontrol boli vydané 2 rozhodnutia o zákaze, a to z nasledovných dôvodov:

zamestnávateľ poveril obsluhou motorového vozíka zamestnanca bez platného dokladu o odbornej spôsobilosti na jeho obsluhu tým, že zamestnanec neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu,
zamestnávateľ nezabezpečil, aby pracoviská, pracovné prostriedky, materiál a podobne neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov.

Za zistené porušenia bolo zo strany orgánov inšpekcie práce kontrolovaným subjektom navrhnutých zamestnávateľom celkom 51 finančných postihov vo výške 32 600 eur a jednotlivcovi bola uložená 1 bloková pokuta vo výške 30 eur.

Zistené nedostatky často vyplývali z nepochopenia implementácie jednotlivých ustanovení právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP a tiež z nedbalosti zamestnávateľov. Zamestnávatelia vo viacerých prípadoch uvítali poradenstvo, ktoré im inšpektori práce poskytli v danej oblasti. Previerky prispeli k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v uvedenej oblasti.