Preskočiť na obsah

Cieľom úlohy bola kontrola stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) pri prevádzkovaní vyhradených technických zariadení (ďalej „VTZ“) plynových a tlakových v stravovacích zariadeniach, ktoré využívajú ako zdroj tepelnej energie propán-bután. Výber kontrolovaných subjektov bol zameraný najmä na zariadenia rýchleho občerstvenia a reštaurácie, ktoré sú umiestnené mimo plynofikovaných oblastí.

V rámci Slovenskej republiky bola vykonaná inšpekcia práce v 83 subjektoch, z toho 82 previerok bolo zameraných na malé podniky s počtom zamestnancov do 49. Pri týchto koordinovaných previerkach inšpektori práce zistili v kontrolovaných subjektoch spolu 533 nedostatkov.

Najviac porušení právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP bolo zistených na VTZ, a to aj z dôvodu zamerania týchto previerok. V tejto oblasti bolo zistených 307 nedostatkov. Nedostatky v preventívnej činnosti na VTZ (66 nedostatkov) sa týkali najmä nevykonania odborných prehliadok a skúšok tlakových staníc na propán-bután, plynových spotrebičov so spaľovaním propán-butánu, rozvodov propán-butánu a regulátorov tlaku plynu jednoduchých tlakových staníc na propán-bután, poverovania obsluhou týchto zariadení osobami bez odbornej spôsobilosti a nedodržania podmienok pri uskladnení kovových nádob na prepravu propán-butánu.

Technického stavu VTZ sa týkalo 108 nedostatkov, medzi ktoré patrili aj neodstránené nedostatky zistené pri odborných prehliadkach a skúškach VTZ, používanie spotrebičov s nefunkčnými ovládačmi a pod. (Z dôvodu nefunkčných ovládačov obsluha v jednom prípade používala na ovládanie spotrebiča kombinované kliešte.)

Nedostatky pri riadení BOZP súviseli napríklad s tým, že zamestnávatelia nevykonali posúdenie rizík na činnosti súvisiace s obsluhou plynových spotrebičov, nemali k plynovým spotrebičom potrebnú sprievodnú a prevádzkovú dokumentáciu a pod.

Nedostatky týkajúce sa OOPP spočívali v tom, že zamestnávateľ v zozname pre poskytovanie OOPP nešpecifikoval konkrétne typy OOPP, ktoré je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť vzhľadom na druh vykonávanej činnosti a riziko. Vyskytli sa aj prípady, kedy zamestnávateľ neposkytol zamestnancom účinné OOPP.

Bolo zistených 102 závažných nedostatkov, za ktoré boli 37 kontrolovaným subjektom navrhnuté sankčné opatrenia v zmysle § 19 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovej výške 25 000 eur.

Počet zistených nedostatkov v jednotlivých kontrolovaných subjektoch súvisí s tým, že kontrolovanými subjektmi boli prevažne menšie stravovacie prevádzky rýchleho občerstvenia, ktoré pri svojej činnosti využívajú ako zdroj tepelnej energie najmä plynnú zmes propán-bután a plynové spotrebiče. Ekonomická situácia prevádzkovateľov týchto zariadení nie je jednoduchá, čo sa odzrkadlilo aj na technickom stave pracovných prostriedkov a stave samotných prevádzok.