Preskočiť na obsah

Cieľom úlohy bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) pri prevádzkovaní drevoobrábacích, kovoobrábacích a tvárniacich strojov. Úloha sa realizovala bez rozdielu, či subjekt prevádzkuje všetky uvedené stroje v rámci úlohy, alebo len určitú časť z nich.

Plánovaný počet 80 subjektov prevádzkujúcich drevoobrábacie, kovoobrábacie a tvárniace stroje bol naplnený a prekročený o 48 subjektov. Celkom bolo skontrolovaných 128 subjektov, čo predstavuje prekročenie počtu previerok oproti plánu o 60,00%.
V rámci úlohy bolo zistených 1 112 nedostatkov, z toho 74 závažných. Z uvedeného počtu nedostatky v oblasti BOZP boli zistené v počte 1 111, z toho 73 závažných. V oblasti nelegálneho zamestnávania bol zistený 1 nedostatok, ktorý je zároveň závažným nedostatkom.
Závažné nedostatky v oblasti BOZP sú uvádzané od počtu viac ako 1 nedostatok:
• na dvojkotúčových brúskach neboli kryty z vrstveného  netrieštivého skla pre točiace sa nástroje…………………12x
• na pracovných prostriedkoch nebola vykonaná odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie….10x
• nebola vedená evidencia o poskytovaných OOPP ………………………………………………………………………………………4x
• okolo horizontálnej vyvrtávačky nebolo vykonané ohradenie pracovného priestoru………………………………………3x
• pre BOZP nebola dodávateľsky zabezpečená bezpečnostnotechnická služba…………………………………………………2x
• neboli zisťované nebezpečenstvá a ohrozenia a neboli posúdené riziká pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami…………………………………………………………………………………………………………………………………………2x
• neposkytovanie OOPP zamestnancom podľa vypracovaného zoznamu pre poskytovanie OOPP……………………..2x
• na strojovej fréze nebol  kryt pre točiace sa nástroje……………………………………………………………………………………2x
• časti rámovej píly umiestnené pod úrovňou podlahy neboli vybavené ochrannými krytmi alebo ochranným ohradením…………………………………………………………….2x
• na horizontálnej vyvrtávačke sa nevykonávala v pravidelných intervaloch kontrola kovoobrábacieho stroja……2x

Doplnkové dôchodkové sporenie  – závažné nedostatky
• Zamestnávateľ nemal pre svojich zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do 3. kategórie uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1x
Nelegálne zamestnávanie – závažné nedostatky
• zamestnávateľ neprihlásil zamestnanca do registra poistencov a  sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca, a tým nelegálne zamestnával fyzickú osobu ………………………………………………………………………………………………………………………..1x
Počas výkonov inšpekcií práce v kontrolovaných subjektoch vydali inšpektoráty práce dvadsaťpäť rozhodnutí, z toho zákaz prevádzky ostatných strojov a zariadení v dvadsiatich prípadoch, zákaz ostatných prác bez oprávnenia, resp. kvalifikácie v jednom prípade a zákaz ostatných prác proti predpisom v štyroch prípadoch.
V rámci úlohy bolo zistených 1 112 nedostatkov, za ktoré boli navrhnuté pokuty v celkovej výške 53 300 eur. Z toho za 73 nedostatkov v oblasti BOZP boli navrhnuté pokuty subjektom v celkovej výške 51 300 eur, v oblasti nelegálneho zamestnávania bolo zistených 1 nedostatok, za ktoré bola uložená pokuta vo výške 2 000 eur.
Úloha splnila svoj cieľ. Boli skontrolované nové subjekty, v ktorých bola inšpekcia práce po prvý raz a splnila aj preventívnu funkciu. Bolo poskytnuté poradenstvo v základných oblastiach, dôležitých pre plnenie povinností zamestnávateľov v oblasti ochrany práce.
Naďalej sa však na pracoviskách vyskytovali nedostatky, kvôli ktorým úloha bola opodstatnená a v previerkach s podobným zameraním sa bude naďalej pokračovať.