Preskočiť na obsah

Na základe nepriaznivého stavu vo vývoji pracovnej úrazovosti, bola v júli 2017 Národným inšpektorátom práce stanovená mimoriadna celoslovenská úloha zameraná na kontrolu dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) v poľnohospodárstve so zameraním na rastlinnú a živočíšnu výrobu.

Inšpekcia práce bola zameraná na dodržiavanie právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP, na používanie pracovných prostriedkov pri pestovaní rastlín a starostlivosti o rastliny, na používanie pracovných prostriedkov pri chove zvierat a vykonávanie činností súvisiacich s chovom zvierat, na kontrolu určených výrobkov v rámci trhového dohľadu a kontrolu elektrických zariadení pevne pripojených na elektrickú inštaláciu objektov.

V rámci tejto úlohy bolo skontrolovaných 80 subjektov, pri ktorých bolo zistených 716 nedostatkov. V oblasti BOZP sa zistilo 728 nedostatkov a v oblasti trhového dohľadu 12 nedostatkov. Z uvedeného počtu nedostatkov bolo 65 závažných. Najviac nedostatkov v oblasti BOZP v počte 251 bolo zistených na prevádzkových budovách a objektoch. Nasledovali vyhradené technické zariadenia s počtom 186 nedostatkov. Tretí najvyšší počet nedostatkov bol zistený  v  riadení BOZP v počte 182 nedostatkov. Za zistené závažné nedostatky v oblasti BOZP bola zo strany inšpektorátov práce v 27 prípadoch navrhnutá sankcia vo výške 27 800 eur.

V rámci preventívnej činnosti inšpekcie práce bolo poskytnuté aj bezplatné poradenstvo zamerané na efektívne a účinné riadenie BOZP, na správnu aplikáciu právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP v súvislosti s problematikou, na ktorú boli kontroly zamerané.

Mimoriadna celoslovenská úloha zameraná na kontrolu dodržiavania BOZP v poľnohospodárstve mala za cieľ zvýšiť povedomie zamestnávateľov vykonávajúcich činnosti v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby, a tým pozitívne prispela k znižovaniu pracovnej úrazovosti v danom hospodárskom odvetví. Z výsledkov inšpekcie práce vyplýva, že jednotlivé kontrolované subjekty majú nedostatočné právne povedomie v oblasti BOZP a nevenujú dostatočné prostriedky a pozornosť plneniu požiadaviek vyplývajúcich z právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP. Najnepriaznivejší stav je v oblasti starostlivosti o prevádzkové budovy a objekty, napr. nevykonáva sa údržba a opravy objektov a pod.