Preskočiť na obsah

Cieľom úlohy bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) pri stavebných prácach. Úloha sa realizovala bez rozdielu na to, aký právny subjekt bol stavebníkom alebo zhotoviteľom a bez ohľadu na charakter stavby, jej náklady alebo rozsah.  Plánovaný počet 160 subjektov vykonávajúcich stavebné práce na staveniskách bol naplnený a prekročený o 154 subjektov. Celkom bolo skontrolovaných 314 subjektov, čo predstavuje prekročenie počtu previerok oproti plánu o 96,25%. V rámci úlohy bolo zistených 958 nedostatkov, z toho 184 závažných. Z uvedeného počtu nedostatky v oblasti BOZP boli zistené v počte 941, z toho 167 závažných. V oblasti nelegálneho zamestnávania bolo zistených 17 nedostatkov, ktoré sú zároveň závažnými nedostatkami. Závažné nedostatky v oblasti BOZP sú uvádzané od počtu viac ako 1 nedostatok:

• lešenie nemalo dvojtyčové zábradlie výšky najmenej 1 m – 51x

• voľné okraje podlahy lešenia neboli zabezpečené zarážkami (okopovými lištami) – 39x

• chýbajúce ochranné zábradlia na schodiskových dočasných ramenách vo vnútri stavby – 10x

• chýbajúce bezpečné výškové prepojenie pracovných podláh lešení – 8x

• otvory a jamy na stavenisku neboli zakryté alebo ohradené, čím hrozilo nebezpečenstvo pádu osôb do hĺbky – 7x

• okolo lešenia nebolo vymedzené ochranné pásmo – 6x

• chýbajúce pracovné podlahy na jednotlivých podlažiach lešenia – 6x

• neoboznámenie zamestnancov pri ich  prijatí do práce s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi – 5x

• balkónové konštrukcie s voľným prístupom osôb neboli zabezpečené ochranným zábradlím – 4x

• stavenisko v zastavanom území nebolo oplotené do výšky najmenej 1,8 m – 3x

• nebol dodržaný montážny postup lešenia stanovený výrobcom lešeni – 3x

• ochranné zábradlie v priečnom smere nebolo zaistené proti posunutiu alebo pootočeniu – 2x

• na stolovej kotúčovej píle chýbal vhodný ochranný kryt pílového kotúča – 2x

• chýbajúce označenie zdvíhacieho oceľového prípravku výrobným štítkom – 2x

• nesprávne uchytené ochranné zábradlia o zvislé nosné časti lešenia (stĺpiky) – 2x

• nezabezpečenie staveniska proti vstupu nepovolaných osôb – 2x

• neoverenie bezpečnosti dočasného elektrického zariadenia staveniska a elektrických pracovných strojov – 2x

• zamestnancom neboli poskytnuté predpísané ochranné prostriedky na ochranu hlavy – 2x

• voľná medzera medzi vnútorným nechráneným okrajom pracovných podláh lešenia a priľahlým lícom objektu bola väčšia ako 0,25 m – 2x

Nelegálne zamestnávanie – závažné nedostatky • zamestnávateľ neprihlásil zamestnanca do registra poistencov a  sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca, a tým nelegálne zamestnával fyzickú osobu – 17x

Počas výkonov inšpekcií práce v kontrolovaných subjektoch vydali inšpektoráty práce päť rozhodnutí z toho zákaz prevádzky ostatných strojov a zariadení v dvoch prípadoch, zákaz používania technológie, činnosti v jednom prípade, zákaz ostatných prác bez oprávnenia, resp. kvalifikácie v jednom prípade a zákaz ostatných prác proti predpisom v jednom prípade. V rámci úlohy bolo zistených 184 nedostatkov, za ktoré boli navrhnuté pokuty v celkovej výške 147 900 eur. Z toho za 167 nedostatkov v oblasti BOZP boli navrhnuté pokuty subjektom v úhrnnej výške 111 900 eur, v oblasti nelegálneho zamestnávania bolo zistených 17 nedostatkov, za ktoré bola uložená pokuta vo výške 36 000 eur.

Úloha splnila svoj cieľ, boli zistené porušenia predpisov na zaistenie BOZP a splnila aj preventívnu funkciu. Bolo poskytnuté poradenstvo v základných oblastiach, dôležitých pre plnenie povinností zamestnávateľov v oblasti ochrany práce.

Naďalej sa však na pracoviskách vyskytujú nedostatky, kvôli ktorým úloha bola opodstatnená a v previerkach s podobným zameraním sa bude naďalej pokračovať.