Preskočiť na obsah

V roku 2017 bola Národným inšpektorátom práce (ďalej „NIP“) stanovená plánovaná celoslovenská úloha zameraná na kontrolu dodržiavania BOZP v zdravotníckych zariadeniach.

Cieľom celoslovenskej úlohy bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) pri prevádzkovaní technických zariadení (ďalej „VTZ“) v zdravotníctve. Inšpekcia práce bola predovšetkým zameraná na dodržiavanie právnych a ostatných predpisov stanovujúcich požiadavky na zaistenie bezpečnosti jednotlivých druhov VTZ. Súčasťou inšpekcie práce bola aj kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V rámci tejto úlohy bolo skontrolovaných 84 subjektov, pri ktorých bolo zistených 822 nedostatkov. Z uvedeného počtu bolo zistených 123 závažných nedostatkov. Najväčší počet nedostatkov v počte 576 bol zistený v súvislosti s prevádzkou VTZ. Druhý najvyšší počet nedostatkov v počte 127 bol zistený v súvislosti s riadením BOZP. Ďalšie nedostatky v počte 83 súviseli s prevádzkovými budovami a objektami. Nedostatky v rámci prideľovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, organizácie práce, pracovného prostredia, ustanovených pracovných podmienok, strojov a trhového dohľadu boli zistené v počte 36.

Za zistené závažné nedostatky bola zo strany inšpektorátov práce v 34 prípadoch navrhnutá sankcia vo výške 60 850 eur. V jednom prípade bola revíznemu technikovi VTZ uložená pokuta v sume 90 eur.

V rámci preventívnej činnosti inšpekcie práce bolo poskytnuté aj bezplatné poradenstvo zamerané na predchádzanie zisteným nedostatkom a na dodržiavanie právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP a v oblasti bezpečnosti technických zariadení v zdravotníckych priestoroch.