Preskočiť na obsah

V období mesiacov júl až november 2017 vykonali inšpektori práce mimoriadne previerky zamerané na kontrolu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP vo veľkoskladoch, veľkopredajniach a logistických centrách. Cieľom kontrol bolo preverenie plnenia povinností zamestnávateľov v oblasti oboznamovania a informovania zamestnancov, práce s motorovými vozíkmi, prideľovania Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) svojim zamestnancom, registrovania pracovných úrazov a vydávania vnútorných predpisov o BOZP.

Úloha sa realizovala prioritne v subjektoch s počtom zamestnancov 10 až 49, kde pri inšpekcii práce v predchádzajúcom období boli zistené registrované pracovné úrazy alebo závažné nedostatky, resp. v zmysle územnej pôsobnosti inšpektorátu práce a podľa vlastného výberu.

Predmetom kontroly bol dozor nad dodržiavaním predpisov na zaistenie BOZP pre oblasti uvedené v kontrolnom zozname. Inšpektori práce postupovali podľa kontrolného zoznamu, vyhodnotili, či daná povinnosť bola, resp. nebola u kontrolovaného subjektu splnená. V prípade, že pri výkone inšpekcie práce zistili aj iné nedostatky, uviedli ich v protokole.

Pri výkone inšpekcie práce bolo skontrolovaných celkom 93 subjektov (fyzická osoba = 8, verejná obchodná spoločnosť = 2, spoločnosť s ručením obmedzeným = 74, akciová spoločnosť = 8, družstvo = 1), u ktorých bolo zistených 529 nedostatkov. Z uvedených nedostatkov bolo 43 závažných, čo je 8,1 % z celkového počtu zistených nedostatkov. Priemerný počet na jeden subjekt bol 5,7 nedostatku.

V oblasti OOPP bolo zistených 42 nedostatkov, z toho bolo 8 závažných. Medzi závažné nedostatky patrilo neposkytnutie zamestnávateľom svojim zamestnancom potrebné účinné OOPP (napr. ochranné prilby), neevidovanie evidencie o ich poskytnutí a nevykonávanie sústavnej kontroly riadneho používania OOPP.

V oblasti riadenia BOZP bolo zistených 60 nedostatkov, z toho boli 2 závažné. Medzi závažné nedostatky patrilo neposúdenie rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami. Zamestnávateľ mal vypracovaný dokument o posúdení rizika, avšak neposúdil činnosť súvisiacu s manipuláciou s plynovými fľašami.

V oblasti prevádzkových budov a objektov bolo zistených najviac nedostatkov. Počas výkonu inšpekcie práce inšpektori práce zistili v tejto oblasti 291 nedostatkov, z toho 15 závažných.

Medzi opakujúce sa závažné nedostatky patrilo nezabezpečenie zamestnávateľom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci pracovisko tak, aby dopravné cesty k únikovým východom a samotné únikové východy boli trvalo voľné a priechodné. Najviac nedostatkov bolo zistených v chýbajúcom, resp. opotrebovanom vodorovnom značení skladových zón, uličiek pre chodcov a manipulačných uličiek pre vozíky.

V oblasti VTZ bolo zistených 88 nedostatkov, z toho 10 závažných. Medzi závažné nedostatky patrilo nevykonávanie kontrolnej činnosti stavu bezpečnosti VTZ v stanovených intervaloch určených osobitnými predpismi a neodstraňovanie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou zamestnávateľa.

V oblasti špeciálne stroje a zariadenia bolo zistených 23 nedostatkov, z toho 1 závažný – zamestnávateľ nezaistil bezpečný technický stav motorových vozíkov vrátane pravidelných technických kontrol, údržby a opráv.

Z plnenia tejto úlohy vyplynulo niekoľko poznatkov. Potvrdila sa skutočnosť, že je potreba neustále vykonávať inšpekciu práce zameranú na skladovanie a činnosti s ním súvisiace. Inšpektori práce odhalili niekoľko nedostatkov, ktoré v niektorých prípadoch pri súhre viacerých okolností môžu ohroziť život a zdravie zamestnancov (napr. materiál v regáloch nedostatočne nezabezpečený proti zosunutiu či prevráteniu pri neopatrnom odoberaní). Preto je potrebné kontrolovať takéto priestory a hľadať nebezpečenstvá v nich sa vyskytujúce. Zároveň je potrebné, tak ako tomu bolo i počas plnenie tejto úlohy, upozorňovať zamestnávateľov na tieto nebezpečenstvá a poukázať na možnosti, ako dané činnosti vykonávať bezpečne.

Všeobecne možno skonštatovať, že kontroly dodržiavania BOZP vo veľkoskladoch, veľkopredajniach a logistických centrách z hľadiska prevencie splnili svoj cieľ. Nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozovali život a zdravie zamestnancov, zamestnávatelia okamžite odstránili a ostatné nedostatky nariadili inšpektori práce odstrániť v stanovených lehotách.