Preskočiť na obsah

V období od 20. 10. 2017 do 24. 11. 2017 bola Národným inšpektorátom práce (ďalej „NIP“) stanovená mimoriadna celoslovenská úloha zameraná na kontrolu dodržiavania povinností subjektov oprávnených na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce skupiny 01 bodu 01.1 pre výchovnú a vzdelávaciu aktivitu zameranú na výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov pri riadení motorových vozidiel zamestnávateľa.

V rámci tejto úlohy bolo skontrolovaných 92 subjektov, pri ktorých bolo zistených 73 nedostatkov v oblasti BOZP. Z uvedeného počtu bolo zistených 11 závažných nedostatkov. Najviac nedostatkov v počte 42 bolo zistených porušením povinností subjektov oprávnených na VaVZ. Nasledovali nedostatky pri oboznamovaní zamestnancov a vedúcich zamestnancov v počte 25. V oblasti riadenia BOZP a organizácie práce bolo zistených 6 nedostatkov. Za zistené závažné nedostatky bola zo strany inšpektorátov práce v 9 prípadoch navrhnutá sankcia vo výške 7 800 eur. Za zistené porušenia právnych predpisov v oblasti BOZP pri vykonávaní VaVZ boli na NIP doručené 2 návrhy na odobratie oprávnení na VaVZ.

Inšpekcia práce bola zameraná na kontrolu dodržiavania plnenia povinností zamestnávateľov podľa ustanovenia § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a dodržiavania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP u fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú výchovu a vzdelávanie (ďalej „VaVZ“) v oblasti ochrany práce v rozsahu skupiny 01 bodu 01.1 prílohy č. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. na základe oprávnenia, ktoré vydal NIP v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. pre výchovnú a vzdelávaciu aktivitu zameranú na výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov pri riadení motorových vozidiel zamestnávateľa.

V rámci preventívnej činnosti inšpekcie práce bolo poskytnuté aj bezplatné poradenstvo zamerané na predchádzanie zisteným nedostatkom a na dodržiavanie právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP.

Výkonom inšpekcie práce bolo zistené, že najviac nedostatkov pri oboznamovaní zamestnancov s pravidlami na zaistenie BOZP je v kontrolovaných subjektoch, ktoré vykonávajú oboznamovanie zamestnancov dodávateľským spôsobom.

Zároveň bolo zistené, že v prípade, ak zamestnávateľ požiada o oboznamovanie zamestnancov s pravidlami na zaistenie BOZP subjekty, ktoré majú vydané oprávnenie na VaVZ v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.1 – VaVZ zamestnancov a vedúcich zamestnancov a súčasne sú prevádzkovateľmi autoškoly, tak osnova školenia obsahuje aj právne predpisy na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Všeobecne možno konštatovať, že zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú „vodičov referentov“, si zabezpečujú oboznamovanie zamestnancov s  pravidlami na zaistenie BOZP dodávateľským spôsobom prostredníctvom prevádzkovateľov autoškôl tak, aby „vodiči referenti“ boli oboznámení aj s predpismi na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky.