Preskočiť na obsah

Previerky podľa tejto celoslovenskej úlohy boli zaradené do plánu hlavných úloh Národného inšpektorátu práce na rok 2017 na základe projektu Európskej chemickej agentúry v Helsinkách (REF – 5) zameraného na kontrolu kariet bezpečnostných údajov (ďalej KBÚ) vrátane kontroly expozičných scenárov, na kontrolu hodnotenia rizík, prijímanie opatrení na zníženie rizík pri manipulácii a skladovaní nebezpečných chemických látok, a tiež na pracovné podmienky zamestnancov na pracoviskách a prevádzkach s prítomnosťou nebezpečných chemických faktorov.

Cieľom úlohy bolo overiť, či zamestnávatelia prijali opatrenia na zníženie expozície nebezpečným faktorom pri práci v súlade s informáciami uvedenými v rozšírených KBÚ. Pri vykonávaní previerok podľa tejto úlohy sa inšpektori práce zamerali najmä na prijímanie opatrení na zníženie rizík, ktoré majú byť uvedené pre konkrétny spôsob použitia týchto látok v expozičných scenároch.

Pri previerkach bolo skontrolovaných spolu 67 podnikateľských subjektov. V týchto subjektoch bolo skontrolovaných spolu 155 nebezpečných látok z celkového počtu chemikálií, pre ktoré bolo relevantné vyžadovať expozičné scenáre vzhľadom na vyrobené, respektíve dovezené množstvo za rok (988 nebezpečných chemických látok). Inšpektori práce teda skontrolovali 15,8 % nebezpečných chemických látok vyskytujúcich sa v kontrolovaných subjektoch.

Pri previerkach podľa tejto úlohy inšpektori práce zistili spolu 346 nedostatkov. Najviac porušení právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, bolo zistených v súvislosti s možnou expozíciou zamestnancov nebezpečným faktorom pri práci – 110 nedostatkov. Nedostatky zistené na objektoch alebo častiach objektov výrobného charakteru (spolu 28) spočívali v tom, že zamestnávatelia nezabezpečili základné požiadavky na bezpečné pracovisko s prítomnosťou chemických faktorov. Nedostatky týkajúce sa bezpečnostného značenia boli zistené na etiketách chemikálií, na zásobníkoch a potrubiach obsahujúcich nebezpečné médium a pod.. Nedostatky týkajúce sa poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej OOPP) súviseli s tým, že zamestnávatelia nemali dôsledne vypracovaný zoznam pre prideľovanie OOPP. Zoznam nebol aktualizovaný v zmysle odporúčaní uvedených v KBÚ, neboli v ňom špecifikované konkrétne typy OOPP, respektíve tie OOPP, ktoré boli uvedené v zozname, nezodpovedali požiadavkám uvedeným v KBÚ nebezpečnej chemickej látky.

Pri realizácii úlohy 17 112 bolo zistených 33 závažných nedostatkov. Za tieto závažné nedostatky bolo navrhnuté 17 kontrolovaným subjektom sankčné opatrenie v zmysle § 19 zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Finančné postihy boli navrhnuté v súhrnnej výške 20 300 eur.

Hlavným problémom, ktorý táto úloha odhalila, bola nedostatočná informovanosť podnikateľských subjektov týkajúca sa povinností a práv súvisiacich s novou chemickou legislatívou. Niektoré subjekty neboli dostatočne informované o tom, kedy má dodávateľ povinnosť poskytnúť odberateľovi rozšírenú KBÚ, ani o svojej povinnosti získavať informácie od svojho dodávateľa.