Preskočiť na obsah

Cieľom tejto plánovanej celoslovenskej úlohy v roku 2017 bola kontrola dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby (ďalej „BTS“) pre svojich zamestnancov, a to vlastnými odbornými zamestnancami alebo dodávateľským spôsobom v zmysle ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“). Výkon inšpekcie práce bol zameraný aj na kontrolu dodržiavania povinností fyzických a právnických osôb, ktorým bolo Národným inšpektorátom práce (ďalej „NIP“) vydané oprávnenie na vykonávanie BTS. Kontrola bola zameraná na plnenie podmienky počtu bezpečnostných technikov (ďalej „BT“) a autorizovaných bezpečnostných technikov (ďalej „ABT“) vzhľadom na počet zamestnancov kontrolovaného subjektu v členení podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (ďalej „SK NACE“) v nadväznosti na prílohu č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.

V roku 2017 bolo v rámci tejto úlohy skontrolovaných 67 subjektov. Z uvedeného počtu bolo skontrolovaných 64 právnických osôb a 3 fyzické osoby. Inšpekcia práce bola vykonaná v 47 rizikových subjektoch, t. j. v subjektoch, na ktoré sa vzťahuje príloha č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. a v 20 nerizikových subjektoch.

Celkovo bolo zistených 317 nedostatkov, z toho 316 nedostatkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 1 nedostatok v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Z celkového počtu zistených nedostatkov bolo 39 závažných nedostatkov a bolo vydané jedno rozhodnutie o zákaze, ktoré sa týkalo prevádzky ostatných strojov a zariadení.

Najviac porušení zákona č. 124/2006 Z. z., v počte 182, z toho 17 závažných, sa týkalo neplnenie povinnosti zamestnávateľov v zmysle ust. § 6 zákona č. 124/2006 Z. z.

Najčastejšie zistené nedostatky súvisiace s výkonom BTS boli:

  • neuzatvorenie pracovného pomeru zamestnávateľa s odborným zamestnancom – BT alebo ABT, čo je v rozpore s ust. § 21 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.,
  • uzatvorenie zmluvy zamestnávateľa s poskytovateľom BTS dodávateľským spôsobom, ktorý nemá oprávnenie na výkon BTS vydané NlP, čo je v rozpore s ust. § 21 ods. 4 a ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.,
  • vykonávanie BTS prostredníctvom BT u zamestnávateľa, ktorého kód podľa SK NACE je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. bez dozoru ABT, čo je v rozpore s ust. § 22 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.,
  • nedodržanie minimálneho počtu BT alebo ABT v zmysle ust. § 22 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.,
  • kumulácia činnosti BT alebo ABT v rozpore s ust. § 22 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.
  • neplnenie povinnosti právnických a fyzických osôb viesť údaje o službách poskytnutých dodávateľským spôsobom v zmysle ust. § 38 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.

V rámci uvedenej úlohy bola uložená pokuta 6 subjektom v celkovej výške 4 900 eur. Blokové pokuty uložené neboli.