Preskočiť na obsah

Cieľom tejto plánovanej úlohy bola kontrola dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov a jej vykonávania v súlade s podmienkami a požiadavkami stanovenými zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“).

V roku 2016 bolo v rámci tejto úlohy skontrolovaných 114 subjektov. Z uvedeného počtu bola inšpekcia práce vykonaná v 69 subjektoch, ktoré v zmysle SK NACE spadajú do prílohy č. 1 zákona (ďalej „rizikové subjekty“) a v 45 subjektoch, ktoré v zmysle SK NACE nespadajú do prílohy č. 1 zákona (ďalej „nerizikové subjekty“).
V rizikových subjektoch, kde úlohy bezpečnostnotechnickej služby plnia vlastní zamestnanci subjektu, bolo zistených spolu 125 nedostatkov. Pri dodávateľskom spôsobe výkonu úloh bezpečnostnotechnickej služby pre uvedené subjekty bolo zistených spolu 163 nedostatkov.
V nerizikových subjektoch, kde úlohy bezpečnostnotechnickej služby plnia vlastní zamestnanci subjektu, bolo zistených spolu 50 nedostatkov. Pri dodávateľskom spôsobe výkonu úloh bezpečnostnotechnickej služby pre uvedené subjekty bolo zistených spolu 153 nedostatkov.
V rizikových a nerizikových subjektoch, kde úlohy bezpečnostnotechnickej služby plnia vlastní zamestnanci subjektu bolo zistených spolu 175 nedostatkov. Pri dodávateľskom spôsobe výkonu úloh bezpečnostnotechnickej služby pre uvedené subjekty bolo zistených spolu 316 nedostatkov.
Celkovo bolo zistených 491 nedostatkov, z bolo toho zistených 62 závažných nedostatkov.
Najviac porušení zákona, v počte 91, sa týkalo neplnenia povinnosti zamestnávateľa v zmysle § 6 zákona.
Nerizikové subjekty si zabezpečovali vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby prevažne dodávateľským spôsobom, čo sa odrážalo aj na počte nedostatkov zistených v rámci tejto úlohy. Poskytovatelia bezpečnostnotechnickej služby dodávateľskou formou, často nemali taký prehľad o pracovisku svojho odberateľa, ako jeho vlastní zamestnanci, čo sa často odrážalo v kvalite poskytovaných služieb.
Najdôležitejšie nedostatky súvisiace s výkonom bezpečnostnotechnickej:
• nedodržanie minimálneho počtu bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov v zmysle § 22 ods. 4 zákona,
• kumulácia činnosti bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika v rozpore s § 22 ods. 5 zákona,
• neuzatvorenie pracovného pomeru zamestnávateľa s bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom, čo je v rozpore s § 21 ods. 3 zákona,
• uzatvorenie zmluvy zamestnávateľa s poskytovateľom bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom, ktorý nemá oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby vydané NIP-om, čo je v rozpore s § 21 ods. 4 a ods. 8 zákona,
• neplnenie povinnosti právnických a fyzických osôb viesť údaje o službách poskytnutých dodávateľským spôsobom v zmysle § 38 ods. 4 zákona,
• neplnenie povinnosti zamestnávateľa viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci päť rokov odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam, ak osobitný predpis neustanovuje inak v zmysle § 6 ods. 1 písm. n) zákona.
V rámci uvedenej úlohy bola uložená pokuta 7 subjektom v celkovej výške 11 200 eur. Taktiež bolo uložených 13 blokových pokút v celkovej výške 390 eur.