Preskočiť na obsah

V období od 1. júna 2017 do 31. augusta 2017 sa inšpekcia práce v rámci kontrol sociálnej legislatívy v doprave na pozemných komunikáciách zamerala najmä na kontrolu zájazdových a diaľkových autobusov. Cieľom týchto kontrol bolo predovšetkým preveriť dodržiavanie pracovných podmienok v cestnej doprave vodičmi autobusov ustanovených zákonom č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave. Kontroly sa vykonávali na pozemných komunikáciách, autobusových staniciach a na stanovištiach odchodov zájazdových autobusov, pričom v rámci kontrol vykonávali inšpektori práce aj poradenstvo z tejto oblasti.

V sledovanom období bolo vykonaných 661 kontrol (skontrolovaných 661 vodičov, 632 autobusov). Každý inšpektorát práce mal vykonať minimálne 60 kontrol vodičov zájazdových a diaľkových autobusov (spolu v sústave IP 480 kontrol). Z uvedeného vyplýva, že úloha bola splnená na 137,7 %. Počas kontrol bolo skontrolovaných 10 419 pracovných dní vodičov.

Z uvedeného počtu skontrolovaných vodičov bolo vykonaných:

  • 472 kontrol vodičov zájazdových autobusov,
  • 189 kontrol vodičov diaľkových autobusov (resp. spojov nad 50 km).

Z celkového objemu vykonaných kontrol predstavujú skontrolované osádky zájazdových autobusov 71,4 % a diaľkových autobusov 28,6 %.

Kontrolami vykonanými v rámci úlohy bolo zistených celkom 302 nedostatkov, pričom bolo skontrolovaných 10 419 pracovných dní vodičov, čo predstavuje jeden nedostatok na 34,5 skontrolovaných pracovných dní. Počet skontrolovaných pracovných dní (10 419 pracovných dní) na počet skontrolovaných vodičov (661 vodičov) predstavuje v priemere približne 15 pracovných dní na jedného vodiča. K tejto skutočnosti došlo z toho dôvodu, že kontrolovaní vodiči zájazdových autobusov boli v prevažnej miere živnostníci, ktorí vykonávali jazdy občas, vo väčšine prípadov dvakrát až trikrát v priebehu mesiaca.

Zhrnutie najčastejších nedostatkov zistených počas kontrol:

  • vodiči nedodržali denné minimum času odpočinku (110);
  • vodiči prekročili časy vedenia v trvaní 4,5 hod., po uplynutí ktorého má nasledovať prestávka + nedodržujú prestávky pri dennom vedení vozidla v minimálnom trvaní 45 minút (63);
  • vodiči nepredložili záznamové listy resp. výstupy za predchádzajúcich 28 dní (28).

Po medializácii činnosti inšpekcie práce v tejto oblasti ako aj vplyvom dopravných nehôd autobusov s fatálnymi následkami sa kontroly autobusov na pozemných komunikáciách značne zjednodušili. Pri začatí kontroly boli cestujúci inšpektormi práce informovaní o priebehu a aj pravdepodobnom čase trvania kontroly, aby sa predišlo nespokojnosti zo zdržania autobusov. Problémom však bola kontrola diaľkových autobusov, kde mali cestujúci obavy z dôvodu, aby stihli prestupy na iných autobusových staniciach. Preto boli kontroly autobusov vykonávané v čo najkratšom čase vždy viacerými inšpektormi.

Dosiahnuté výsledky počas tejto úlohy zameranej na dodržiavanie sociálnej legislatívy v cestnej doprave so zameraním na zájazdové a diaľkové autobusy možno hodnotiť pozitívne. Oproti minulým rokom sa situácia v oblasti dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave u časti prepravcov, ktorí vykonávajú hlavne nepravidelnú prepravu osôb, zlepšuje, čo vidieť aj na počte skontrolovaných pracovných dní pripadajúcich na jeden zistený nedostatok. V porovnaní s kontrolami sociálnej legislatívy v cestnej doprave so zameraním na zájazdové a diaľkové autobusy v rokoch 2015 a 2016 došlo k zníženiu hlavne závažnosti zistených priestupkov. Počas kontrol sa inšpektori práce vo väčšine prípadov stretli s vodičmi, u ktorých neboli zistené žiadne nedostatky a ktorým dodržiavanie predpisov v oblasti sociálnej legislatívy v doprave nerobí väčší problém.

Je zrejmé, že vzhľadom na stav ciest a hustotu premávky dochádza a bude dochádzať k porušovaniu právnych predpisov týkajúcich sa pracovného času hlavne u vodičov, ktorí vykonávajú zájazdové prepravy na väčšie vzdialenosti či už z objektívnych dôvodov (dopravné nehody, dopravné obmedzenia) alebo dôvodu subjektívnych (zlá logistika a pod.). Z uvedených dôvodov je zrejmé, že kontrola predpisov upravujúcich pracovný čas vodičov autobusov má svoje opodstatnenie, hlavne z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pri preprave cestujúcich.