Preskočiť na obsah

V súvislosti s novými proti – epidemickými opatreniami týkajúcimi sa povinnosti mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom sa na orgány inšpekcie práce obracajú zamestnanci a zamestnávatelia s otázkou, či je zamestnávateľ povinný zabezpečiť respirátory pre svojich zamestnancov na svoje náklady.

V súlade s § 1 ods. 2 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (ďalej „Vyhláška ÚVZ SR č. 99/2021“) sa všetkým osobám (nie zamestnávateľovi) nariaďuje za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) používať preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku (respirátor) s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1, a to na:

a) verejnosti v priestoroch obchodných prevádzok alebo prostriedkoch verejnej dopravy – (účinné
od 08. 03 2021),
b) verejnosti v priestoroch všetkých interiérov neuvedených v písmene a) – (účinné od
15. 03. 2021).

Vyhláška ÚVZ SR č. 99/2021 upravuje aj výnimky napríklad zo zdravotných dôvodov. Osoby, na ktoré sa vzťahuje výnimka, sú vo vyhláške taxatívne vymenované.

Z uvedeného vyplýva, že ide o povinnosť uloženú všetkým osobám (občanom), nie zamestnávateľovi na rozdiel od povinnosti uvedenej v § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s týmto ustanovením je zamestnávateľ povinný bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich poskytnutí.

Poznamenávame, že týmto sa nevylučuje možnosť, aby zamestnávatelia poskytovali v záujme predchádzania ochoreniu COVID-19 respirátory svojim zamestnancom.