Preskočiť na obsah

Na orgány inšpekcie práce sú doručované otázky týkajúce sa možnosti poskytovať bezpečnostnotechnické služby, výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, vykonávať úradné skúšky, odborné prehliadky a skúšky, prípadne inú činnosť na vyhradených technických zariadeniach (VTZ) podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Národný inšpektorát práce (NIP) požiadal o stanovisko v tejto veci Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý vydáva opatrenia na ochranu verejného zdravia v čase mimoriadnej epidemiologickej situácie na základe a v rozsahu rozhodnutí prijatých Ústredným krízovým štábom SR.

V zmysle doručeného stanoviska Úradu verejného zdravotníctva SR jeho opatrením bolo nariadené zatvorenie prevádzok služieb, teda priestorov, v ktorých sa služby poskytujú, aby sa čo najviac eliminovalo zhromažďovanie verejnosti na jednom mieste a tým sa zároveň eliminovalo riziko nákazy ochorením COVID-19.

Zákaz prevádzok služieb sa netýka výkonu služieb dodávateľským spôsobom, čiže u objednávateľa služby. Ten nie je v súčasnosti obmedzený za predpokladu, že budú dodržané všeobecné preventívne a ochranné opatrenia (zásady):

  • zdržanie sa akýchkoľvek plánovaných aktivít, ktoré nie sú naliehavé alebo neodkladné,
  • obmedzenie pohybu a kontaktu osôb,
  • minimalizovanie osobných stretnutí vo všetkých sférach spoločenského aj pracovného života a maximalizovanie preventívnych a ochranných opatrení.

Zákaz prevádzok poskytujúcich služby sa podľa vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva SR netýka ani tých prevádzok, v ktorých nedochádza k akémukoľvek kontaktu so zákazníkom.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že

  • výkon úradných skúšok, odborných prehliadok a skúšok a opráv VTZ sa môže vykonávať pri dodržaní vyššie uvedených zásad na ochranu pred ochorením COVID-19. Úradných skúšok a odborných prehliadok sa to týka najmä v súvislosti s VTZ po oprave, respektíve VTZ prevádzkovaných v nebezpečných prostrediach (prostredie s nebezpečenstvom výbuchu),
  • bezpečnostnotechnické služby je možné vykonávať za predpokladu dodržania vyššie uvedených zásad,
  • výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce nie je možné dodávateľský vykonávať, lebo je to považované za organizáciu hromadných podujatí, ktorá je v súčasnosti zakázaná. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce môže byť však realizovaná dištančnou formou, najmä prostredníctvom e-learningu, ktorý však musí byť schválený NIP vo vzorovom projekte vzdelávania.

Poznámka: Lehoty na informovanie a oboznamovanie zamestnancov podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. spočívajú (neplynú) v čase mimoriadneho stavu viď: Oboznamovanie zamestnancov a udržanie odbornej a zdravotnej spôsobilosti fyzických osôb v čase výskytu ochorenia COVID-19 – AKTUALIZOVANÉ.