Preskočiť na obsah

Článok vysvetľuje rozdiely medzi materskou, otcovskou a rodičovskou dovolenkou z pohľadu pracovného práva.

Podľa Zákonníka práce sa materská dovolenka poskytuje žene v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa. Štandardná dĺžka materskej dovolenky je 34 týždňov, osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov. Žena nastupuje materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom.

V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa sa mužovi poskytuje otcovská dovolenka. Štandardná dĺžka otcovskej dovolenky je 28 týždňov, osamelému mužovi patrí otcovská dovolenka v trvaní 31 týždňov a v súvislosti so starostlivosťou o narodené dve alebo viac detí patrí mužovi otcovská dovolenka v trvaní 37 týždňov. Otcovská dovolenka patrí mužovi odo dňa narodenia dieťaťa.

Účelom rodičovskej dovolenky je prehĺbenie starostlivosti o dieťa. Na základe žiadosti ženy a muža im zamestnávateľ poskytne rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku, a ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Materská, otcovská a rodičovská dovolenka patria aj žene a mužovi, ktorí prevzali dieťa na základe rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa osobitného predpisu.

Povinnosťou ženy a muža je najmenej mesiac vopred písomne oznámiť zamestnávateľovi predpokladaný deň nástupu na materskú, otcovskú alebo rodičovskú dovolenku, ako aj predpokladaný deň ich prerušenia a skončenia. Zároveň sú žena a muž povinní zamestnávateľovi písomne oznámiť všetky zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenky.

Rozlišovacím kritériom pre posúdenie toho, či ide o materskú, otcovskú alebo rodičovskú dovolenku, je teda ich účel.

Žene sa poskytuje materská dovolenka v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa. Mužovi sa poskytuje otcovská dovolenka v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa. Počas čerpania materskej dovolenky a otcovskej dovolenky vzniká zamestnankyni a zamestnancovi po splnení podmienok nárok na materské od sociálnej poisťovne.

Účelom rodičovskej dovolenky je prehĺbenie starostlivosti o dieťa. Počas čerpania rodičovskej dovolenky majú zamestnankyňa a zamestnanec spravidla nárok na rodičovský príspevok od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na posudzovanie rodičovskej dovolenky z pohľadu pracovného práva nemá vplyv skutočnosť, že muž, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku k staršiemu, nie narodenému dieťaťu, poberá po splnení podmienok počas rodičovskej dovolenky 28 týždňov materské od sociálnej poisťovne.

Doba materskej dovolenky a otcovskej dovolenky sa posudzuje ako výkon práce. Za čas materskej a otcovskej dovolenky vzniká zamestnancom nárok na dovolenku za kalendárny rok.

Doba rodičovskej dovolenky sa ako výkon práce na účely dovolenky neposudzuje. Za čas trvania rodičovskej dovolenky nárok na dovolenku za kalendárny rok nevzniká.

Ak zamestnanec, ktorému vznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok, zamešká v danom roku z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky 100 a viac pracovných dní, zamestnávateľ mu môže túto dovolenku krátiť:

  • za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a
  • za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu.