Preskočiť na obsah

Jedným z viac ako sta vládnych opatrení na zníženie administratívnej záťaže bolo zrušenie, prípadne korekcia niektorých administratívnych povinností pre podnikateľov, napríklad úprava súvisiaca s periodicitou vyhodnocovania koncepcie politiky BOZP. Prax z uplynulých dní však ukazuje, že niektorí zamestnávatelia si toto opatrenie vysvetlili nesprávne.

„Chceme upozorniť, že povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci nezanikla a platí aj naďalej,“ zdôraznila v tejto súvislosti generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce Hedviga Machayová. Podľa vedenia Národného inšpektorátu práce sa zamestnávatelia v dôsledku nesprávnej interpretácie vládnych opatrení vystavujú hrozbe postihu pre porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP je aj naďalej platný a okrem iného hovorí, že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu, pričom na vykonávanie tejto služby je povinný určiť dostatočný počet vlastných odborných zamestnancov. Ak zamestnávateľ so zreteľom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík nemá dostatok odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom s jednou alebo viacerými fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, alebo s právnickými osobami, ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť vlastnému odbornému zamestnancovi alebo dohodnúť s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, alebo s právnickou osobou, ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby, dostatočný čas na plnenie odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie potrebných preventívnych a ochranných opatrení. Pri určovaní dostatočného času zamestnávateľ zohľadňuje veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky a rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík. V prípade, že si zamestnávateľ tieto povinnosti vyplývajúce z platného zákona nesplní, môže dôjsť k neželaným sankciám.

Politika BOZP určuje len základné smerovanie zamestnávateľov v oblasti BOZP a spôsob ako dosiahnuť ciele v tejto oblasti. Je to záväzok vrcholového manažmentu spoločnosti dlhodobo prispievať k zlepšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na slovenských pracoviskách. Naopak bezpečnostnotechnické služby (BTS), bezpečnostní technici (BT) a autorizovaní bezpečnostní technici (ABT) poskytujú podnikateľským subjektom poradenstvo a služby na zabezpečenie ochrany života a zdravia zamestnancov. Manažéri podnikov sú často zahltení množstvom iných povinností a nedokážu obsiahnuť často zložitú problematiku predpisov v oblasti BOZP. Preto je kľúčové, aby spolupracovali s odbornými útvarmi ako je napríklad bezpečnostnotechnická služba, ktorá riešenie týchto otázok zabezpečuje prostredníctvom bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov.

„Považujeme za mimoriadne dôležité pokračovať v budovaní kultúry bezpečnosti u zamestnávateľov a vo vytváraní zdravých pracovísk pre všetkých zamestnancov. Našou snahou je aj naďalej prispievať k znižovaniu počtov pracovných úrazov a chorôb z povolania. Je nepopierateľné, že investície do bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov znamenajú v konečnom dôsledku prínos aj pre samotných zamestnávateľov,“ uzavrela Hedviga Machayová.