Preskočiť na obsah

Cieľom mimoriadnej celoslovenskej úlohy bude preverenie dodržiavania povinností subjektov, ktorým bolo Národným inšpektorátom práce vydané oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby.

Začiatok úlohy je plánovaný na 15. týždeň roka 2019, teda v termíne od 8. apríla do 12. apríla 2019.

Previerky budú zamerané na subjekty poskytujúce služby dodávateľským spôsobom a zároveň na zistenie odbornej úrovne služieb poskytovaných oprávnenými subjektmi v podmienkach konkrétnych odberateľov služieb.

Od subjektov poskytujúcich bezpečnostnotechnickú službu dodávateľským spôsobom, ako aj od odberateľov služieb sa očakáva plnenie povinností vyplývajúcich z právnych a ostatných predpisov.

Medzi základné povinnosti subjektov vykonávajúcich bezpečnostnotechnické služby patria najmä:

  • mať odborných zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
  • odborní zamestnanci musia splniť podmienky odbornej spôsobilosti podľa legislatívy,
  • mať vypracované postupy na vykonávanie jednotlivých odborných činností vyskytujúcich sa u odberateľov služieb,
  • mať primerané organizačné zabezpečenie na vykonávanie jednotlivých odborných činností,
  • mať primerané pracovné priestory,
  • byť primerane technicky a prístrojovo vybavený,
  • byť nezávislý pri vykonávaní odborných činností vo vzťahu k zamestnávateľom,
  • viesť evidenciu o službách poskytovaných dodávateľským spôsobom.