Cieľom mimoriadnej celoslovenskej úlohy bude preverenie dodržiavania povinností subjektov, ktorým bolo Národným inšpektorátom práce vydané oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby.

Začiatok úlohy je plánovaný na 15. týždeň roka 2019, teda v termíne od 8. apríla do 12. apríla 2019.

Previerky budú zamerané na subjekty poskytujúce služby dodávateľským spôsobom a zároveň na zistenie odbornej úrovne služieb poskytovaných oprávnenými subjektmi v podmienkach konkrétnych odberateľov služieb.

Od subjektov poskytujúcich bezpečnostnotechnickú službu dodávateľským spôsobom, ako aj od odberateľov služieb sa očakáva plnenie povinností vyplývajúcich z právnych a ostatných predpisov.

Medzi základné povinnosti subjektov vykonávajúcich bezpečnostnotechnické služby patria najmä:

  • mať odborných zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
  • odborní zamestnanci musia splniť podmienky odbornej spôsobilosti podľa legislatívy,
  • mať vypracované postupy na vykonávanie jednotlivých odborných činností vyskytujúcich sa u odberateľov služieb,
  • mať primerané organizačné zabezpečenie na vykonávanie jednotlivých odborných činností,
  • mať primerané pracovné priestory,
  • byť primerane technicky a prístrojovo vybavený,
  • byť nezávislý pri vykonávaní odborných činností vo vzťahu k zamestnávateľom,
  • viesť evidenciu o službách poskytovaných dodávateľským spôsobom.