Preskočiť na obsah

Novelou Zákonníka práce zákonom č. 350/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. novembra 2022 menia pravidlá upravujúce povinné a iné náležitosti pracovnej zmluvy. Novela je transpozíciou

• smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a
• smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ.

Od 1. novembra 2022 je zamestnávateľ v pracovnej zmluve povinný dohodnúť len všeobecné podstatné náležitosti, bez ktorých by pracovná zmluva nevznikla, a to:a.) druh práce a jeho stručná charakteristika,
b.) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto) alebo miesta výkonu práce, ak ich je viac, alebo pravidlo, že miesto výkonu práce určuje zamestnanec,
c.) deň nástupu do práce a
d.) mzdové podmienky.

Mzdové podmienky môžu byť dohodnuté aj v kolektívnej zmluve.

Okrem uvedených všeobecných povinných náležitostí je zamestnávateľ v pracovnej zmluve povinný dohodnúť aj osobitné povinné náležitosti konkrétnej formy práce, o ktorých to ustanovuje Zákonník práce alebo osobitný predpis (napr. dojednanie pracovného pomeru na určitú dobu, dojednanie kratšieho pracovného času).

Pri ostatných pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania má zamestnávateľ možnosť sa rozhodnúť, či ich oznámi zamestnancovi vo forme písomnej informácie alebo ich dohodne v pracovnej zmluve ako ďalšie pracovné podmienky.

Ak pracovná zmluva neobsahuje ďalšie pracovné podmienky, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi písomnú informáciu o jeho pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania najmenej v rozsahu týchto údajov:
a.) spôsob určovania miesta výkonu práce alebo určenie hlavného miesta výkonu práce, ak sú v pracovnej zmluve dohodnuté viaceré miesta výkonu práce,
b.) ustanovený týždenný pracovný čas, údaj o spôsobe a pravidlách rozvrhnutia pracovného času vrátane predpokladaných pracovných dní a vyrovnávacieho obdobia podľa § 86, § 87 a 87a, rozsah a čas poskytnutia prestávky v práci, nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni, pravidlá práce nadčas vrátane mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas,
c.) výmera dovolenky alebo spôsob jej určenia,
d.) splatnosť mzdy a výplata mzdy vrátane výplatných termínov,
e.) pravidlá skončenia pracovného pomeru, dĺžka výpovednej doby alebo spôsob jej určenia, ak v čase poskytnutia informácie nie je známa, lehota na podanie žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru,
f.) právo na odbornú prípravu poskytovanú zamestnávateľom, ak sa poskytuje, a jej rozsah.

Písomnú informáciu je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi
do siedmich dní od vzniku pracovného pomeru, ak ide o údaje podľa písm. a), b) a d),
do štyroch týždňov od vzniku pracovného pomeru, ak ide o údaje podľa písm. c), e) a f).

Informáciu zamestnávateľ poskytuje v listinnej podobe. Zamestnávateľ môže túto informáciu poskytnúť aj v elektronickej podobe, ak zamestnanec má k elektronickej podobe informácie prístup, môže si ju uložiť a vytlačiť a zamestnávateľ uchová doklad o jej odoslaní alebo o jej prijatí.

Ustanovenia pracovnej zmluvy alebo inej dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom,
a.) ktorými sa zamestnanec zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania,
b.) ktoré zamestnancovi zakazujú výkon inej zárobkovej činnosti mimo zamestnávateľom určeného pracovného času (tým nie je dotknuté obmedzenie inej zárobkovej činnosti podľa § 83 alebo podľa osobitných predpisov), sú neplatné.

Náležitosti pracovnej zmluvy a písomná informácia pri výkone práce mimo územia Slovenskej republiky

Zákonník práce ustanovuje osobitné pravidlá pre obsah pracovnej zmluvy a obsah poskytnutých informácií v prípade, ak je miesto výkonu práce zamestnanca mimo územia Slovenskej republiky.

Zamestnávateľ je v pracovnej zmluve zamestnanca s miestom výkonu práce v cudzine povinný nad rámec vyššie uvedených povinných náležitostí dohodnúť so zamestnancom aj
a.) miesto výkonu práce v štáte alebo v štátoch mimo územia Slovenskej republiky,
b.) dobu výkonu práce v štáte alebo v štátoch mimo územia Slovenskej republiky.

Zamestnávateľ je navyše povinný nad rámec povinnej písomnej informácie uvádzanej v predchádzajúcom texte poskytnúť zamestnancovi aj písomnú informáciu najmenej v rozsahu týchto údajov, ak ich neobsahuje pracovná zmluva:
a.) mena, v ktorej sa bude vyplácať mzda alebo jej časť,
b.) údaj o ďalších plneniach spojených s výkonom práce v štáte alebo v štátoch mimo územia Slovenskej republiky v peniazoch alebo naturáliách,
c.) údaj o tom, či je zabezpečená repatriácia zamestnanca a aké sa na ňu vzťahujú podmienky.

Ak doba výkonu práce v cudzine presiahne štyri po sebe nasledujúce týždne, zamestnávateľ poskytne túto informáciu pred odchodom zamestnanca na výkon práce do štátu mimo územia Slovenskej republiky. Informáciu zamestnávateľ poskytne v listinnej alebo elektronickej podobe.

Na výkon práce v cudzine v trvaní nepresahujúcom štyri po sebe nasledujúce týždne sa zákonná povinnosť poskytnúť písomnú informáciu nevzťahuje.

V zmysle prechodných ustanovení Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer vznikol pred 1. novembrom 2022, písomnú informáciu v rozsahu povinných údajov len vtedy, ak zamestnanec o tieto údaje požiada a ak mu zamestnávateľ tieto údaje už neposkytol podľa predpisov účinných do 31. októbra 2022. Zamestnávateľ poskytne požadovanú informáciu do jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti zamestnanca.