Preskočiť na obsah

Upozornenie na potrebu prijatia opatrení je ústrednou témou dnešného Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách . Význam 25. novembra, ktorý si každoročne pripomíname ako deň mobilizácie celosvetového úsilia o odstránenie rodovo motivovaného násilia, v dôsledku znepokojivého dosahu pandémie výrazne vzrástol.

Z údajov zozbieraných pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19 vyplýva, že každá tretia žena v Európe zažila fyzické a/alebo sexuálne násilie. Medzičasom sme stali svedkami celosvetového nárastu domáceho násilia počas súčasnej zdravotnej krízy. Len nedávno sa táto forma násilia uznala za problém, ktorý treba riešiť s cieľom pomôcť predchádzať násiliu a obťažovaniu na pracovisku. Pandémia môže okrem toho viesť k vyostreniu iných foriem násilia páchaného na ženách, napríklad násilia voči pracovníčkam v zdravotníctve, domácnostiach či voči ženám z radov migrantov.

Agentúra EU-OSHA sa pripája k celosvetovej výzve na prijatie opatrení na zvýšenie informovanosti a zintenzívnenie vzájomnej výmeny znalostí s cieľom podporiť rozvoj praktických opatrení na boj za odstránenie rodovo motivovaného násilia.

Prostredníctvom tohto článku nedávno uverejneného na portáli OSHwiki sme vniesli svetlo do problematiky súvzťažnosti medzi domácim násilím a pracoviskom .

Prečítajte si návrh rozhodnutia Rady , ktorým sa členské štáty oprávňujú k ratifikácii Dohovoru MOP o násilí a obťažovaní (dohovoru č. 190) .

Na pomoc pri zvyšovaní informovanosti o perspektíve zohľadňujúcej rodové hľadisko vám môže poslúžiť aj naša infografika na tému sexuálneho obťažovania v práci a webová sekcia venovaná ženám a bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku.