Preskočiť na obsah

Na Národný inšpektorát práce prichádzajú pomerne časté otázky ohľadne možnosti zamestnávateľa nariadiť zamestnancom inú prácu v súčasnej mimoriadnej situácii. Ako to teda je? V akých prípadoch môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca na inú prácu?

V tejto súvislosti rozlišujeme dve situácie, kedy môže dôjsť k preradeniu zamestnanca na inú prácu.

Prvým prípadom je preradenie zamestnanca zo strany zamestnávateľa, ak je to nevyhnutné podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva v záujme ochrany zdravia iných osôb pred prenosnými chorobami (karanténne opatrenie).

Zamestnávateľ je v tomto prípade povinný uskutočniť preradenie zamestnanca na inú prácu v rámci pracovnej zmluvy. To znamená, že nedochádza k zmene druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve (napr. preradenie operátora na inú linku a pod.).

Ak nemožno dosiahnuť sledovaný účel preradenia (napr. izoláciu zamestnanca) v rámci pracovnej zmluvy (dohodnutého druhu práce), tak Zákonník práce ponúka možnosť preradenia na inú prácu (prácu iného druhu) po dohode so zamestnancom.

Druhou situáciou, kedy za určitých okolností môže dôjsť k preradeniu zamestnanca, a to aj bez jeho súhlasu, je existencia potreby odvrátenia mimoriadnej udalosti alebo potreby zmiernenia jej bezprostredných následkov. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že z hľadiska vymedzenia časového rozsahu uvedeného preradenia ide o preradenie obmedzené na čas nevyhnutnej potreby. V tomto prípade ide o preradenie na inú prácu (t. j. môže ísť o zmenu druhu práce, ako aj miesta výkonu práce).

Preradenie na inú prácu bez výslovného súhlasu zamestnanca je výnimočným inštitútom (t. j. je ho možné využiť, ak iný postup nevedie k sledovanému cieľu), ktorý vo svojej podstate vymedzuje aj čl. 18 Ústavy SR, a ktorý je prípustný len za Ústavou a zákonom stanovených podmienok.

Zamestnávateľ musí v danom prípade dôsledne posúdiť existenciu potreby odvracania mimoriadnej udalosti alebo potreby zmiernenia jej bezprostredných následkov vo vzťahu ku konkrétnym zamestnancom a vo vzťahu ku konkrétnym okolnostiam prípadu. V prípade splnenia predpísaných zákonných podmienok môže zamestnávateľ tento inštitút využiť.

Určite však nie je prípustné svojvoľné a neodôvodnené preradenie zamestnancov ich zamestnávateľom na práce iného druhu, neplniace účel odvracania mimoriadnej udalosti alebo zmiernenia jej bezprostredných následkov (napríklad nariadenie zamestnancom vykonanie prác spočívajúcich v upratovaní alebo údržbe prevádzky zamestnávateľa, ak tieto činnosti nie sú predmetom jeho pracovnej náplne podľa dojednaní v pracovnej zmluve).

V každom prípade, Národný inšpektorát práce odporúča zamestnávateľom uprednostnenie dohody so zamestnancami pred jednostranným riešením danej situácie a zároveň upozorňuje na nevyhnutnosť vopred prerokovať so zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu a dobu, počas ktorej má preradenie trvať.