Preskočiť na obsah

V rámci osvety a zefektívnenia výkonu Národného inšpektorátu práce (ďalej len NIP)  predstavíme novoprijatú koncepciu jeho činnosti do roku 2020 všetkým slovenským inšpektorom práce. Seminár sa bude konať v Banskej Bystrici a prítomný bude aj Mgr. Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Národný inšpektorát práce prijal začiatkom júna 2017 v záujme efektívneho rozvoja sústavy inšpekcie práce Koncepciu činnosti NIP do roku 2020. Jej prioritou je zlepšiť ochranu zamestnancov pri práci. Táto koncepcia stanovuje konkrétne ciele v jednotlivých oblastiach a za účelom ich dosiahnutia aj konkrétne úlohy pre jednotlivé sústavy inšpekcie práce vrátane časového horizontu ich plnenia. Na seminári bude predstavená novoprijatá koncepcia inšpektorom práce z celého Slovenska.

 „Za úspešnou firmou stoja spokojní zamestnanci. Mimoriadne dôležitým predpokladom spokojnosti je zabezpečenie ochrany ich práv, života a zdravia. Práve toto musí byť základným spoločným cieľom zástupcov zamestnávateľov, zamestnancov a v neposlednom rade aj sústavy inšpekcie práce. Na tomto seminári chceme deklarovať systematickú spoluprácu pre postupné napĺňanie spoločného cieľa v rámci všetkých oblastí ochrany práce. Za najväčšiu prioritu považujem venovať sa problematikám  prevencie, osvety a nastaveniu prehľadnej a vyváženej legislatívy. Každý by mal začať od seba a tak Národný inšpektorát práce prijal Koncepciu rozvoja inšpekcie práce, aby sme v tomto spoločnom boji  boli silným a významným partnerom. Na jednej strane budeme pravidelne hodnotiť kvalitu a efektivitu inšpektorátov práce a jednotlivých zamestnancov, ale na strane druhej im musíme  vytvoriť vhodné podmienky napríklad v súvislosti s odborným vzdelávaním, technickou podporou, finančným ohodnotením  a jednotným usmerňovaním. Spokojný zamestnanec sústavy inšpekcie práce vytvára predpoklad kvalitného a efektívneho plnenia úloh inšpekcie práce, z čoho vyplýva ochrana práv, života a zdravia zamestnancov a úspech podnikateľov,“ uviedol generálny riaditeľ NIP Ing. Karol Habina.

Kedy: 7. – 8. decembra 2017

Kde: Hotel Dixon, Banská Bystrica

Začiatok podujatia: 7. decembra 2017 o 13:00 h

Jedným z cieľov NIP na najbližšie roky je čo najviac zodpovedať štandardom Európskej únie a neustále sa zlepšovať, ako aj šíriť osvetu v radoch širokej verejnosti. Taktiež chceme efektívne využiť všetky dostupné zdroje na zlepšenie vnútorného systém, ako aj zefektívniť obslužné činnosti v celej sústave. Naším cieľom je stanoviť si jednotné fungovanie a štandardy práce na celoslovenskej úrovni tak, aby inšpekcia práce nebola vnímaná ako „strašiak“, skôr ako dohľad nad bezpečnosťou, zdravím a právami zamestnancov.

Ako uviedla riaditeľka odboru inšpekcie práce Mgr. Miroslava Skičková: „Inšpekcia práce ako súčasť verejnej správy sa usiluje plnohodnotne napĺňať svoje úlohy, propagovať a medializovať svoju činnosť a spolupracovať na tvorbe legislatívnych pravidiel v oblasti ochrany práce. Pri plnení stanovených cieľov budeme zohľadňovať a rešpektovať existujúce rámcové dokumenty, najmä Stratégiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 a program jej realizácie a Štátnu koncepciu Slovenskej republiky Inteligentný priemysel pre Slovensko.“

Inšpektori práce sa počas semináru dozvedia napríklad o efektivite a kvalite činnosti sústavy inšpekcie práce, či o plánovaných aktivitách NIP v oblasti prevencie, osvety a zahraničných vzťahov.

Účasť na seminári potvrdili aj zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov, ako napríklad Ing. Jozef Kollár – prezident KOZ SR, RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA – prezident RÚZ SR a Ing. Roman Karlubík – viceprezident AZZZ SR.