Preskočiť na obsah

Ich zameranie bude orientované na dodržiavanie právnych a ostatných predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave, či dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov.

Na rok 2018 máme naplánovaných týchto 18 hlavných úloh, ktorým budeme venovať zvýšenú pozornosť:

 1. Kontrola dodržiavania povinností subjektov oprávnených na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby

Cieľom celoslovenskej úlohy je kontrola fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktorým bolo Národným inšpektorátom práce vydané oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby (ďalej „oprávnené osoby“) a kontrola odbornej úrovne vykonávania bezpečnostnotechnickej služby (ďalej „BTS“) v podmienkach konkrétneho objednávateľa služby. Výkon inšpekcie práce bude v zmysle obsahového zamerania úlohy zameraný na dodržiavanie povinností oprávnených osôb podľa ust. § 21 ods. 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“), t. j. sústavné plnenie podmienok uvedených v ods. 9 citovaného paragrafu a s tým súvisiacich ustanovení § 21 a § 22 zákona č. 124/2006 Z. z., ktoré definujú výkon a úlohy BTS.

 1. Kontrola dodržiavania povinností subjektov oprávnených na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

Táto úloha má za cieľ preveriť dodržiavanie povinností osôb s vydaným oprávnením na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, ktoré sú uvedené v § 27 ods. 13 zákona č. 124/2006 Z. z. Jedná sa napríklad o povinnosť oznamovať Národnému inšpektorátu práce (ďalej „NIP“) zmenu údajov a ďalších podmienok súvisiacich s vydaním oprávnenia, povinnosť sústavne spĺňať podmienky vydaného oprávnenia v zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z., povinnosť spĺňať pri výchove a vzdelávaní požiadavky v zmysle právnych predpisov v oblasti BOZP a súlade so schválených vzorovým projektom výchovy a vzdelávania, povinnosť založenia a vedenia záznamovej knihy, povinnosť vykonávania výchovy a vzdelávania len schválenými alebo oznámenými školiteľmi, povinnosť vydávania dokladov o odbornej spôsobilosti alebo dokladov o absolvovaní výchovy a vzdelávania po úspešnom overení odborných vedomostí účastníkov a o povinnosť viesť osobitnú evidenciu vydávaných dokladov.

 1. Kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave u zamestnávateľov a na pozemných komunikáciách (v zmysle zák. č. 462/2007 Z. z.)

Táto úloha má za cieľ preverovať dodržiavanie pracovných podmienok ustanovených vodičmi a zamestnávateľmi v cestnej doprave na pracoviskách zamestnávateľov a taktiež na pozemných komunikáciách, vykonávať poradenstvo a nariaďovať potrebné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Kontroly budú zamerané najmä na dodržiavanie minimálnych dôb odpočinkov, maximálnych dôb jázd, povinných prestávok, ako aj používania záznamových zariadení.

 1. Kontrola dodržiavania BOZP a pracovných podmienok v stavebníctve

Predmetom úlohy je preverenie technického stavu zariadení v oblasti BOZP, kontrola riadenia a koordinácie vykonávaných prác medzi jednotlivými účastníkmi výstavby vrátane kontroly vyhradených technických zariadení (ďalej „VTZ“), montáže a obslúh VTZ, výstavba lešení a odborná spôsobilosť a realizácia zemných prác. Samotný výkon kontroly bude vo vzťahu k realizácií zemných prác zameraný na kontrolu vykonaných bezpečnostných opatrení pri výkopoch, a to hlavne kontrolu paženia, debnenia, vystuženia alebo svahovania a na kontrolu bezpečnostno-technických opatrení zabraňujúcich pádu osôb do voľných výkopov. Pri vykonávaní prác vo výške a nad voľnou hĺbkou sa inšpekcia práce zameria na kontrolu osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej „OOPP“) proti pádu, kontrolu určeného spôsobu evakuácie po zachytení pádu z výšky do hĺbky, kontrolu prostriedkov na evakuáciu, prideľovanie a používanie OOPP, kontrolu technických zariadení elektrických, prenosného náradia a spotrebičov a kontrolu požiadaviek na prácu v ochrannom pásme elektrických vedení.

V rámci výkonu kontrol inšpektori práce skontrolujú pracovný čas, odpočinok a minimálne mzdové nároky zamestnancov vykonávajúcich stavebné práce. Predmetom ich previerok bude aj oblasť poskytovania cestovných náhrad.

Súčasťou tejto úlohy bude aj kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, pretože výsledky z praxe poukazujú na to, že nelegálne zamestnávanie je v odvetví stavebníctva veľmi častým javom.

 1. Inšpekcia práce v jadrovej energetike

Táto úloha bude zameraná na zariadenia v jadrovej energetike. Jej súčasťou je najmä kontrola plnenia ustanovení zákona o BOZP, ktorým sa ustanovujú požiadavky na zaistenie BOZP s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými. Cieľom je tiež overiť stav pri príprave a realizácii nových objektov, počas prác pri generálnych opravách jednotlivých blokov atómových elektrární, overiť plnenie povinností zamestnávateľov a povinností zamestnancov v jadrovej energetike a účasť na uvádzaní objektov a zariadení do prevádzky.

 1. Prevencia závažných priemyselných havárií vrátane posudzovania bezpečnostných správ

Cieľom úlohy je skontrolovať plnenie povinností podnikov kategórie A a kategórie B, a tým predchádzať vzniku požiaru, výbuchu a nadmernej emisii spojených s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok. Previerky budú koordinované Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Inšpektoráty práce sa pri výkone inšpekcie práce zamerajú najmä na technický stav a vykonávanie údržby tých strojov, vyhradených technických zariadení v podniku, ktoré môžu mať vplyv na vznik závažnej priemyselnej havárie. Inšpektori práce sa pri previerkach zamerajú aj na klasifikáciu látok a s tým súvisiace zmeny v kategorizácii, hodnotení rizík a prepracovanie prevádzkových predpisov. Zmena klasifikácie niektorých nebezpečných chemikálií môže nastať v súvislosti s ich registráciou podľa nariadenia REACH a ich následnou klasifikáciou podľa nariadenia CLP. Inšpektori práce budú preto kontrolovať, či sú na jednotlivých prevádzkach k dispozícii aktuálne karty bezpečnostných údajov.

 1. Kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave so zameraním na zájazdové a diaľkové autobusy

V rámci tejto úlohy je potrebné predovšetkým preveriť dodržiavanie pracovných podmienok v cestnej doprave vodičmi autobusov na pozemných komunikáciách, na stanovištiach odchodov zájazdových autobusov a autobusových staniciach, vykonávať poradenstvo a nariaďovať potrebné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Z bežnej praxe a každoročne získaných informácií je možné konštatovať, že v letnom resp. dovolenkovom období dochádza k výraznému nárastu zájazdových a diaľkových autobusov na pozemných komunikáciách, čo má priamu súvislosť s nárastom nehodovosti. Vodiči autobusov sú nútení kvôli splneniu určených časov jazdy zamestnávateľom porušovať predpisy sociálnej legislatívy v doprave. Z uvedeného vyplýva, že sekundárnou úlohou bude potlačiť a eliminovať tento negatívny jav vyskytujúci sa na pozemných komunikáciách.

 1. Kontrola dodržiavania BOZP pri výrobe stavebných surovín a z nich vyrábaných stavebných prvkov

Predmetom úlohy je preverenie technického stavu zariadení v oblasti BOZP, kontrola riadenia a koordinácie vykonávaných prác, VTZ, montáže a obslúh VTZ, výstavba lešení a odborná spôsobilosť. Pri vykonávaní prác vo výške a nad voľnou hĺbkou sa inšpekcia práce zameria na kontrolu OOPP proti pádu, kontrolu určeného spôsobu evakuácie po zachytení pádu z výšky do hĺbky, kontrolu prostriedkov na evakuáciu, prideľovanie a používanie OOPP, overovanie bezpečnosti technických zariadení elektrických, prenosného náradia a spotrebičov a bezpečnostných požiadaviek na prácu v ochrannom pásme elektrických vedení.

 1. Kontrola dodržiavania BOZP pri používaní mobilných pracovných prostriedkov v skladoch a logistických centrách

Analýzou výstupov z informačného systému ochrany práce boli definované oblasti s najčastejším výskytom pracovnej úrazovosti, najrizikovejšia skupina podnikov, ako aj hlavné príčiny, ktoré viedli k vzniku pracovného úrazu. Na základe takto definovaných výstupov NIP pripravil celoslovenskú úlohu, ktorá reflektuje na súčasný nepriaznivý vývoj v tejto oblasti. Cieľom celoslovenskej úlohy je teda preverenie plnenia povinností zamestnávateľov v oblasti požiadaviek na mobilné pracovné prostriedky vrátane ich používania, oboznamovania a informovania zamestnancov, prideľovania osobných ochranných pracovných pomôcok svojim zamestnancom, registrovania pracovných úrazov a vydávania vnútorných predpisov o BOZP.                                                          

 1. Kontrola vybavenia a funkčnosti ochranných prvkov na výrobných strojových zariadeniach

Cieľom úlohy je zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP v podnikateľských subjektoch so zameraním na výrobné strojové zariadenia. Konkrétne sa jedná najmä o kontrolu ochranných a bezpečnostných častí strojových zariadení, o kontrolu technickej dokumentácie uvedených zariadení, kontrolu overovania bezpečnosti strojových zariadení a o stanovenie požiadaviek na odbornú spôsobilosť pre obsluhu daných zariadení.

 1. Kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov pri zamestnávaní na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Previerky budú zamerané na kontrolu dodržiavania povinností zamestnávateľov zamestnávajúcich zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Pri výkone kontroly inšpektori práce preveria, či zamestnávatelia dodržiavajú ustanovenia Zákonníka práce upravujúce využívanie dohôd, ich evidenciu, odmeňovanie dohodárov, pracovný čas a odpočinok a zároveň aj to, či nelegálne nezamestnávajú. Predmetom kontroly bude aj oboznamovanie zamestnancov s predpismi z oblasti BOZP.

 1. Kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov na čerpacích staniciach PHM

Cieľom celoslovenskej úlohy zameranej na kontrolu dodržiavania pracovnoprávnych predpisov na čerpacích staniciach PHM je preverenie dodržiavania povinností v oblasti pracovného času, dovoleniek, miezd, stravovania a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania touto kategóriou zamestnávateľov. Výber kontrolovaných subjektov uskutočnia inšpektori práce z okruhu subjektov zaoberajúcich sa maloobchodným predajom kvapalných a plynných palív a súvisiacich produktov (čerpacie stanice PHM).

 1. Kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov v ubytovacích zariadeniach

Kontrolám sa v roku 2018 nevyhnú ani ubytovacie zariadenia. V tejto úlohe pôjde o kontrolu povinností zamestnávateľov najmä v oblasti pracovného času, odpočinku a mzdových nárokov zamestnancov v ubytovacích zariadeniach, špecifikovaných vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.  Súčasťou previerok bude aj kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

 1. Kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov a sociálnej legislatívy v doprave cestovnými kanceláriami

Cieľom úlohy je preverenie povinností zamestnávateľov v cestovných kanceláriách v oblasti dodržiavania vybraných ustanovení týkajúcich sa najmä pracovného času, nepretržitého odpočinku a minimálnych mzdových nárokov zamestnancov. Inšpektori práce ďalej preveria stav v oblasti poskytovania cestovných náhrad a skontrolujú dodržiavanie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. V prípade, že cestovná kancelária vlastní pre prepravu cestujúcich vlastné autobusy, inšpektor práce vykoná aj kontrolu predpisov sociálnej legislatívy v doprave.

 1. Kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov súkromnými bezpečnostnými službami

Touto úlohou sa preverí dodržiavanie pracovnoprávnych prepisov u subjektov zaoberajúcich sa bezpečnostnou službou na základe licencie udelenej príslušným Krajským riaditeľstvom Policajného zboru. Inšpektori práce sa zamerajú najmä na dodržiavanie ustanovení o pracovnom čase, dovolenkách, mzdách, stravovaní a na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Neopomenuteľnou súčasťou kontrol bude aj dodržiavanie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

 1. Kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonávaná oddeleniami kontroly nelegálneho zamestnávania (tzv. Kobra)

Cieľom tejto úlohy je zistenie prípadov, kedy zamestnávatelia využívajú na plnenie svojich úloh a zabezpečenie svojich potrieb závislú prácu fyzických osôb v rozpore so zákonom, t. j. nelegálne zamestnávajú. Inšpektori práce (z oddelenia Kobra) popri poskytovateľoch práce alebo služieb skontrolujú aj ich odberateľov s cieľom odhaliť prípady, v ktorých dochádza k porušovaniu zákazu prijať prácu alebo službu poskytovanú nelegálnymi zamestnávateľmi. Táto úloha bude vykonávaná osobitnými oddeleniami kontroly nelegálneho zamestnávania s dôrazom na výkony inšpekcie práce zabezpečené v popoludňajších a nočných hodinách.

 1. Kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania občanov tretích krajín a kontrola dodržiavania zákazu prijať prácu alebo službu

Úloha je zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania a povinností hosťujúceho zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom – štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorých zamestnávatelia usadení v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, vysielajú na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia iného členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky. Kobra bude kontrolovať aj dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zamestnancov – štátnych príslušníkov tretích krajín, prostredníctvom ktorých zamestnávatelia usadení v treťom štáte zabezpečujú dodávku služby alebo práce pre odberateľa  usadeného na území Slovenskej republiky, či dodržiavanie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje subjekt prostredníctvom nelegálne zamestnávaných štátnych príslušníkov tretích krajín.

 1. Kontrola dodržiavania BOZP a pracovných podmienok dočasne pridelených zamestnancov

Tieto previerky sa uskutočnia v rámci kampane SLIC na roky 2017 – 2019 s názvom: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci agentúrnych zamestnancov a vyslaných zamestnancov. Výkony inšpekcie práce budú vykonané v agentúrach dočasného zamestnávania (ADZ) a u užívateľských zamestnávateľov, ku ktorým sú agentúrni zamestnanci dočasne prideľovaní. Previerky budú zamerané na dodržiavanie povinností zo strany ADZ, ktoré im vyplývajú zo Zákonníka práce. U užívateľských zamestnávateľov bude kontrola zameraná najmä na to, či sú pre dočasne pridelených zamestnancov vytvorené rovnako priaznivé pracovné podmienky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako pre ostatným zamestnancom.