Preskočiť na obsah

Zameranie týchto úloh bude orientované na dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, kontrolu sociálnej legislatívy v cestnej doprave, či dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov.

Na rok 2019 máme naplánovaných týchto 13 hlavných úloh, ktorým budeme venovať zvýšenú pozornosť:

1. Kontrola dodržiavania BOZP pri manipulácii s tlakovými nádobami na dopravu plynov

Cieľom previerky je kontrola dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosť pri manipulácii s tlakovými nádobami na dopravu plynov. Kontroly budú zamerané na subjekty vykonávajúce činnosti súvisiace s používaním tlakových nádob na prepravu plynov pri zváraní, pri používaní kovových nádob na prepravu plynu na propán-bután na staveniskách, v stánkoch rýchleho občerstvenia a pod. V prípade subjektov poskytujúcich stravovacie služby budú kontroly zamerané na tie, ktoré využívajú ako zdroj tepelnej energie plynnú zmes propán – bután, u ktorých je predpoklad používania vyššieho počtu plynových spotrebičov na propán-bután a teda je možné predpokladať aj vyššiu spotrebu plynu a vyšší počet tlakových nádob na dopravu plynov. Jedná sa predovšetkým o zariadenia rýchleho občerstvenia, reštaurácie nachádzajúce sa v oblastiach, kde nie je k dispozícií rozvod zemného plynu.

2. Dodržiavanie povinnosti zamestnávateľa pri prideľovaní a používaní OOPP

Cieľom úlohy je kontrola dodržiavania povinností zamestnávateľa ustanovených v právnych a ostatných predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prideľovaní a používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov. Inšpektoráty práce vykonajú kontrolu v cieľových subjektoch v zmysle svojej územnej pôsobnosti. Pri výbere kontrolovaných subjektov sa budú inšpektori zameriavať predovšetkým na tie, kde je vzhľadom na charakter vykonávaných činností nevyhnutné používanie vhodných OOPP (napríklad rizikové práce, práca na staveniskách). Okrem toho budú zohľadňovať zistenia z predchádzajúcich inšpekcií práce, prípadne informácie poukazujúce na porušovanie právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržiavanie povinností zamestnávateľa pri prideľovaní a používaní OOPP.

3. Kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave u zamestnávateľov a na pozemných komunikáciách (v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z.)

Táto úloha má za cieľ preverovať dodržiavanie pracovných podmienok ustanovených vodičmi a zamestnávateľmi v cestnej doprave na pracoviskách zamestnávateľov a taktiež na pozemných komunikáciách, vykonávať poradenstvo a nariaďovať potrebné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Kontroly budú zamerané najmä na dodržiavanie minimálnych dôb odpočinkov, maximálnych dôb jázd, povinných prestávok, ako aj používania záznamových zariadení.

4. Kontrola dodržiavania pravidiel BOZP v subjektoch, v ktorých sa v rokoch 2017 a 2018 stal registrovaný pracovný úraz

Cieľom celoslovenskej úlohy zameranej na kontrolu dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v subjektoch, v ktorých sa v rokoch 2017 a 2018 stal registrovaný pracovný úraz je kontrola stavu BOZP u zamestnávateľov, na pracoviskách ktorých došlo k pracovným úrazom a kontrola opatrení uložených inšpekciou práce a opatrení prijatých zamestnávateľom na zamedzenie vzniku a opakovania sa pracovných úrazov. Zamerať sa na zamestnávateľov, na pracoviskách ktorých došlo v rokoch 2017 a 2018 k vzniku RPÚ. V prípade pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví zamerať výber výlučne na tie prípady pracovných úrazov, pri vyšetrovaní ktorých bolo jedinou alebo jednou z príčin vzniku pracovného úrazu zavinenie na strane zamestnávateľa.

5. Inšpekcia práce v jadrovej energetike

Cieľom tejto úlohy je kontrola dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení na pracoviskách s inštalovanými jadrovými zariadeniami. Súčasťou úlohy je najmä kontrola plnenia ustanovení zákona o BOZP a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Prvoradým cieľom inšpekcie práce v rámci tejto úlohy bude skontrolovať stav BOZP pri príprave a realizácii nových objektov, pri generálnych opravách jednotlivých blokov atómových elektrární a účasť na uvádzaní objektov a zariadení do prevádzky.

6. Prevencia závažných priemyselných havárií vrátane posudzovania bezpečnostných správ

Cieľom úlohy je skontrolovať plnenie povinností podnikov kategórie A a kategórie B, a tým predchádzať vzniku požiaru, výbuchu a nadmernej emisii spojených s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok. Previerky budú koordinované Slovenskou inšpekciou životného prostredia orgánmi štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, orgánmi štátnej správy na úseku civilnej ochrany, orgánmi na ochranu zdravia a Hlavným banským úradom. Inšpektoráty práce sa pri výkone inšpekcie práce zamerajú najmä na technický stav a vykonávanie údržby tých strojov, vyhradených technických zariadení v podniku, ktoré môžu mať vplyv na vznik závažnej priemyselnej havárie. Inšpektori práce budú venovať pozornosť aj tomu či podniky majú platné karty bezpečnostných údajov, či sa nezmenila klasifikácia látok alebo zmesí po ukončení registrácie a v prípade, že klasifikácia bola zmenená, budú preverovať či tieto zmeny boli zapracované do súvisiacej dokumentácie.

7. Kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave so zameraním na zájazdové a diaľkové autobusy

Cieľom kontrol zameraných na kontrolu sociálnej legislatívy v cestnej doprave zájazdových a diaľkových autobusov bude predovšetkým preveriť dodržiavanie pracovných podmienok v cestnej doprave vodičmi autobusov na pozemných komunikáciách, na stanovištiach odchodov zájazdových autobusov a autobusových staniciach, vykonávať poradenstvo a nariaďovať potrebné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. V letnom resp. dovolenkovom období dochádza k výraznému nárastu počtu zájazdových a diaľkových autobusov na pozemných komunikáciách, čo má priamu súvislosť s nárastom nehodovosti. Vodiči autobusov sú nútení kvôli splneniu určených časov jazdy zamestnávateľom porušovať predpisy sociálnej legislatívy v doprave, z čoho vyplýva, že sekundárnou úlohou kontroly bude eliminovať tento negatívny jav vyskytujúci sa na pozemných komunikáciách. Kontroly sa zamerajú na zájazdové a diaľkové (medzištátne) autobusy slovenských ale aj zahraničných dopravcov.

8. Dodržiavanie BOZP pri manipulácii a skladovaní druhotných surovín

Cieľom úlohy je zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov               na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) pri manipulácií a skladovaní druhotných surovín. Úloha sa realizuje bez ohľadu na to, aký právny subjekt vykonáva manipuláciu a skladovanie druhotných surovín. Kontrola sa zameria na skladovanie a manipuláciu s kovovým a nekovovým odpadom a šrotom a materiálmi pre recykláciu vrátane zberu, triedenia, separovania, rozmontovania použitého tovaru ako sú automobily, počítače, televízory s cieľom získania použiteľných častí a dielov, balenie, skladovanie a dodanie, ale bez samotného procesu transformácie. Druhotná surovina je pripravená na ďalšie priame použitie v priemyselnom výrobnom procese, ale nie je novým konečným produktom. Do procesu transformácie zahŕňame mechanickú likvidáciu kovového odpadu z použitých áut, práčok, bicyklov, triedenie a granulovanie plastu, rekultivovanie gumy, napr. použitých pneumatík. Do úlohy nie je zahrnuté nakladanie s odpadom, ktorý nie je určený na ďalšie použitie v priemyselnom výrobnom procese, ale je určený na likvidáciu.

9. Kontrola dodržiavania BOZP v stavebníctve

Cieľom úlohy je zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných prácach. Úloha sa realizuje bez ohľadu na to, aký právny subjekt je stavebníkom alebo zhotoviteľom a bez ohľadu na charakter stavby, jej náklady alebo rozsah. Kontroly budú vykonávané predovšetkým v tých subjektoch, kde pri inšpekcii práce v predchádzajúcom období boli zistené registrované pracovné úrazy alebo závažné nedostatky, ale aj u subjektov, v ktorých doteraz nebola vykonaná inšpekcia práce.                                                          

10. Kontrola zameraná na bezpečnosť vyhradených technických zariadení

Cieľom tejto úlohy je kontrola dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení, najmä vyhradených technických zariadení na pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi. Výber kontrolovaných subjektov sa zameria najmä na prevádzkovateľov viacerých druhov VTZ a zamestnávateľov/prevádzkovateľov VTZ, u ktorých sa v priebehu posledných dvoch rokoch stal závažný pracovný úraz, ktorého zdrojom bol nepriaznivý stav vyhradených technického zariadení.

11. Kontrola dodržiavania BOZP pri manipulácii s bremenami

Previerky budú zamerané zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vzťahujúcich sa na manipuláciu s bremenami. Výkon inšpekcie bude pozostávať z prvotnej obhliadky daného pracoviska/prevádzkového priestoru, kontroly vedenia dokumentácie BOZP a jej aktualizácie, preverenia kontrolnej činnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP, kontroly odbornej spôsobilosti fyzických a právnických osôb vykonávajúcich odborné činnosti a následnej obhliadky pracoviska/prevádzkového priestoru. Výkon inšpekcie práce sa zameria na spôsob vykonávania a plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívy pri vykonávaní ručnej manipulácie s bremenami, ale na používanie mobilných pracovných prostriedkov na manipuláciu s bremenami ako sú nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky, či regálové zakladače.

12. Kontrola odmeňovania zamestnancov v pracovnom pomere a v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd podľa podmienok novely Zákonníka práce

Predmetom previerky bude kontrola dodržiavania základných povinností zamestnávateľa vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov v zmysle aktuálneho znenia Zákonníka práce. Kontroly sa zamerajú najmä na odmeňovanie zamestnancov v pracovnom pomere a v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Inšpektori práce preveria legálnosť zamestnávania kontrolovaných osôb, vznik pracovnoprávneho vzťahu, náležitosti pracovných zmlúv a dohôd a ich súlad s legislatívou. V rámci úlohy si inšpektori práce posvietia aj na dodržiavania povinnosti zamestnávateľa viesť evidenciu pracovného času spôsobom, ako to upravuje Zákonník práce pre jednotlivé druhy pracovnoprávneho vzťahu, ako aj na dodržiavanie povinností zamestnávateľov v oblasti zabezpečenia stravovania zamestnancov.

13. Kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vo všetkých sektoroch podnikania oddeleniami KNZ (Kobra)

Cieľom tejto úlohy zameranej na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania je zistenie prípadov, kedy zamestnávatelia využívajú na plnenie svojich úloh a zabezpečenie svojich potrieb závislú prácu fyzických osôb v rozpore s ustanoveniami zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ako aj preverenie základných náležitostí uzatvárania pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a ich jednotné vykazovanie v informačnom systéme ochrany práce. Inšpektori práce z osobitných oddelení kontroly nelegálneho zamestnávania, tzv. Kobra sa v rámci tejto úlohy, podobne ako v minulom roku, zamerajú na kontrolu poskytovateľov práce alebo služieb a skontrolujú aj odberateľov s cieľom odhaliť prípady, v ktorých dochádza k porušovaniu zákazu prijať prácu alebo službu poskytovanú nelegálnymi zamestnávateľmi.