Preskočiť na obsah

Zameranie úloh je orientované na dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, kontrolu sociálnej legislatívy v cestnej doprave, či dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov.
Na rok 2024 Národný inšpektorát práce naplánoval 14 hlavných úloh, ktorým bude venovať zvýšenú pozornosť:

1. Kontrola dodržiavania predpisov v oblasti BOZP vrátane dodržiavanie povinností zamestnávateľa pri prideľovaní a používaní OOPP

Cieľom celoslovenskej úlohy je kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) nadväzujúcich právnych a ostatných predpisov u fyzických a právnických osôb so zameraním na:

  • prideľovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej „OOPP“)
  • preventívne pôsobenie a poskytovanie poradenstva pri výkone inšpekcie práce.

2. Prevencia závažných priemyselných havárií vrátane posudzovania bezpečnostných správ

Zámerom úlohy je koordinovaný výkon inšpekcie práce v plnom rozsahu podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rámci ktorého sa bude overovať plnenie požiadaviek tohto zákona a ďalších právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení majúcich vplyv na prevenciu závažných priemyselných havárií.

3. Kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave u zamestnávateľov a na pozemných komunikáciách (v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z.)
Cieľom tejto úlohy je preverovať dodržiavanie ustanovených pracovných podmienok vodičmi a zamestnávateľmi v cestnej doprave na pracoviskách zamestnávateľov a taktiež na pozemných komunikáciách, vykonávať poradenstvo a nariaďovať potrebné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

4. Kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave so zameraním na zájazdové a diaľkové autobusy (v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z.)
Kontroly v rámci tejto úlohy budú zamerané na kontrolu sociálnej legislatívy v cestnej doprave zájazdových a diaľkových autobusov, a to predovšetkým so zameraním na dodržiavanie pracovného času v cestnej doprave vodičmi autobusov na pozemných komunikáciách, na stanovištiach odchodov zájazdových autobusov a autobusových staniciach. Súčasťou úlohy je aj poskytovanie poradenstva a nariaďovanie potrebných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

5. Inšpekcia práce v jadrovej energetike
Cieľom úlohy je kontrola dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a bezpečnosť technických zariadení na pracoviskách s inštalovanými jadrovými zariadeniami. Prvoradým cieľom inšpekcie práce v rámci tejto úlohy je skontrolovať stav BOZP pri príprave a realizácii nových objektov, pri generálnych opravách jednotlivých blokov atómových elektrární a účasť na uvádzaní objektov a zariadení do prevádzky.

6. Kontrola plnenia povinností subjektami oprávnenými na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
Cieľom tejto úlohy je kontrola plnenia povinností subjektami, ktorým NIP podľa § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. vydal oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy č. 2 zákona č. 124/2006 Z. z., najmä kontrola sústavného spĺňania podmienok za ktorých boli oprávnenia na výchovu a vzdelávanie vydané a kontrola dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP týmito subjektami.

7. Kontrola plnenia povinností bezpečnostnotechnickou službou
Táto úloha má za cieľ kontrolu dodržiavania povinností v zmysle ustanovenia § 21 ods. 11 zákona č. 124/2006 Z. z. fyzických a právnických osôb, ktorým bolo NIP vydané oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby a kontrola odbornej úrovne vykonávania bezpečnostnotechnickej služby v podmienkach konkrétneho objednávateľa služby.

8. Výkon dohľadu nad trhom nad určenými výrobkami
Cieľom úlohy je výkon dohľadu nad trhom nad určenými výrobkami podľa zákona č. 56/2018 Z. z. posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9. Kontrola dodržiavania BOZP pri výrobe pokrmov a ich skladovanie (spoločná úloha s RÚVZ)
Cieľom úlohy je kontrola dodržiavania povinností v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., nadväzujúcich právnych a ostatných predpisov u fyzických a právnických osôb a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zameraním aj na faktory práce a pracovného prostredia z hľadiska zdravotných rizík, fyzickú a psychickú záťaž pri práci, ručnú manipuláciu s bremenami, poskytovanie OOPP a dĺžku pracovného dňa.

10. Dodržiavanie BOZP pri manipulácii a skladovaní druhotných surovín
Cieľom úlohy je zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pri manipulácií a skladovaní druhotných surovín. Úloha sa realizuje bez rozdielu na to, aký právny subjekt vykonáva manipuláciu a skladovanie druhotných surovín.

11. Kontrola dodržiavania požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnoprávnych vzťahov, mzdových predpisov a kontroly nelegálneho zamestnávania – AUTOSERVISY, PNEUSERVISY a STK
Cieľom úlohy je zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP u prevádzkovateľov autoservisov, pneuservisov a STK. Cieľom úlohy je aj kontrola dodržiavania vybraných ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, mzdových podmienok a pracovných podmienok zamestnancov a na kontrolu dodržiavania povinností zamestnávateľa vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 82/2005 Z. z.).

12. Kontrola dodržiavania predpisov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
Cieľom úlohy je zabezpečiť dozor nad kontrolovanými subjektmi v oblasti legálnosti zamestnania a pracovnoprávnych vzťahov, vrátane dozoru nad dodržiavaním základných povinností zamestnávateľa v oblasti BOZP.

13. Kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
Cieľom celoslovenskej úlohy zameranej na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania je zistenie prípadov, kedy zamestnávatelia využívajú na plnenie svojich úloh a zabezpečenie svojich potrieb závislú prácu fyzických osôb v rozpore s ustanoveniami zákona č. 82/2005 Z. z.

14. Kontrola pracovných podmienok a zaistenia BOZP vybraných skupín zamestnancov
Cieľom celoslovenskej úlohy je zabezpečiť dozor nad pracovnými podmienkami vrátane zaistenia BOZP zamestnancov v kontrolovaných subjektoch, ktoré zamestnávajú mladistvých, matky a otcov po návrate z materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky, zamestnancov vo veku nad 50 rokov, dočasne pridelených zamestnancov a cudzincov.