Preskočiť na obsah

V Prešove sa uskutočnil prvý ročník zaujímavej súťaže Stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Ambíciou projektu je vštepovať základné princípy BOZP už počas vyučovacieho procesu a tým zlepšiť pripravenosť mladých ľudí na prechod do pracovného života.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA (ďalej aj OZ DLV) zorganizoval 1. ročník súťaže stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorá sa odohrala v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove dňa 12.06.2018. Súťaž sa konala v spolupráci s PEFC SK (The Programme for the Endorsement of Forest Certification), pod záštitou štátneho tajomníka MPSVR SR pána Mgr. Branislava Ondruša a prezidenta KOZ SR Ing. Jozefa Kollára. Generálnym sponzorom podujatia boli LESY SR, š.p. Na súťaži bol prítomný aj generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce, Ing. Karol Habina: „Na základe dlhoročných poznatkov je zrejmé, že pri dodržiavaní zásad BOZP má vplyv ľudského faktora zamestnanca alebo zástupcov zamestnávateľa veľmi výrazný dopad na úroveň ochrany práce. Po úspešnom ukončení stredných odborných škôl sa terajší študenti zaradia medzi zamestnancov, vedúcich zamestnancov resp. majiteľov firiem. Skúsenosti získané účasťou na obdobných akciách im pomôžu vnímať problematiku BOZP ako nevyhnutnú súčasť ich pracovného života.“

Súťaž bola určená pre študentov Stredných odborných škôl v pôsobnosti OZ DLV a pozostávala z teoretických a praktických vedomostí z problematiky BOZP a poskytovania predlekárskej prvej pomoci. Prvého ročníka sa zúčastnilo sedem stredných odborných škôl.

Súťaž bola rozdelená do troch častí:

  • Časť I.            – teoretická časť (všeobecne platné právne predpisy na zaistenie
  •                              BOZP) – písomný test 20 otázok
  • Časť II.           – praktická časť (riešenie modelových situácií)
  • Časť III.         – teoreticko – praktická časť – poskytovanie prvej pomoci

OZ DLV zhodnotilo, že cieľ súťaže sa podarilo úspešne naplniť, o čom podľa nich svedčia aj reakcie súťažiacich či partnerov, ktorí sa rozhodli podporiť aj plánovaný ďalší ročník. „Študenti sa vďaka súťaži zlepšili predovšetkým vo vedomostiach v oblasti BOZP, ale mohli si vyskúšať aj praktické aspekty ochrany zdravia– poskytovanie prvej pomoci či riešenie modelových situácií BOZP v praxi. Vďaka súťaži Bezpečné dni v práci si tak študenti uvedomili význam ochrany zdravia nie len pri práci,“ uviedla predsedníčka OZ DLV, JUDr. Vlasta Szabová, PhD.