Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce vydal novú publikáciu pod názvom „Čo ponúkajú programy Bezpečný podnik a Zodpovedný zamestnávateľ a ako v nich uspieť“. Jedná sa o revidovanú príručku, aktualizovanú pre rok 2021. Príručka, ktorá tvorí prílohu tohto článku, približuje podmienky účasti v programoch zameraných na zvyšovanie kultúry bezpečnosti a kultúry zamestnávania v podmienkach Slovenskej republiky.

Aké sú ciele programu „Bezpečný podnik“?

  • Podporovať a motivovať zamestnávateľov na Slovensku, aby zavádzali a uplatňovali taký systém riadenia BOZP, ktorý je primeraný činnostiam a podmienkam v organizácii a ktorý vedie k neustálemu zlepšovaniu úrovne BOZP a k plneniu právnych predpisov vo všetkých oblastiach ochrany práce.
  • Rozvíjať spoločenské povedomie, usmerňovať motivovať zamestnávateľov, zamestnancov a verejnosť k aktívnej prevencii pracovných úrazov a chorôb z povolania, k systematickému zlepšovaniu pracovných podmienok, pracovných vzťahov a pracovného prostredia, k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k zvyšovaniu kultúry práce.
  • Vypestovať a podporovať u zamestnávateľov uplatňovanie systémových návykov vedúcich k funkčnému, transparentnému, účinnému a ekonomicky efektívnemu spôsobu riadenia, k optimalizácii pracovného procesu, systematickosti, plánovitosti, zavedeniu poriadku a disciplíny na pracovisku, k zvýšeniu motivácie a tvorivosti zamestnancov a ich zodpovednosti za vlastné zdravie, k zlepšeniu pracovnej a sociálnej pohody zamestnancov, k zlepšeniu imidžu a konkurencieschopnosti zamestnávateľa.

Aké sú ciele programu Zodpovedný zamestnávateľ?

  • Zlepšenie starostlivosti o najcennejší a strategický kapitál – ľudské zdroje, keďže zamestnanci sú u zamestnávateľa tvorcami pridanej hodnoty a tá zabezpečuje konkurenčnú výhodu jednotlivým podnikom.
  • Implementácia systému riadenia ľudských zdrojov do celkového systému riadenia organizácie. Získané osvedčenie potvrdzuje nielen zavedenie a realizáciu systémového prístupu, ale rovnako aj vysokú celkovú úroveň starostlivosti o zamestnancov, o pracovné podmienky, o zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.
  • Pri overovaní plnenia požiadaviek programu je overovaná funkčnosť zavedeného systému v rámci procesov a činností realizovaných prihláseným zamestnávateľom. Zároveň sa vychádza aj z výsledkov kontrol, ak boli u zamestnávateľa realizované, a zo stanovísk relevantných orgánov a partnerov (Sociálna poisťovňa, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odborová organizácia, Finančná správa a iné). Dôraz je kladený na plnenie požiadaviek neustáleho zlepšovania sa.

           Informácie o programoch „Bezpečný podnik“ a „Zodpovedný zamestnávateľ“ (vrátane vydaných aktualizácií), a ďalšie informácie súvisiace s jeho realizáciou, zverejňuje Národný inšpektorát práce na svojej webovej stránke v príslušnej sekcii, kde sú uvedené aj kontakty na sekretariát Riadiacej komisie programov.

 

Prílohy