Preskočiť na obsah

Zákonom č. 1/2023 Z. z. sa s účinnosťou od 1. júna 2023 menia ustanovenia Zákonníka práce upravujúce výšku mzdových zvýhodnení za prácu v neštandardnom pracovnom čase a výšku náhrady za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska. Uvedená úprava ovplyvňuje nielen nároky zamestnancov v pracovnom pomere, ale aj nároky zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). 

S účinnosťou od 1. júna 2023 sa tak zvyšuje suma mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu (§ 122a), prácu v nedeľu (§ 122b), nočnú prácu (§ 123), suma mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce (§ 124), suma náhrady za pracovnú pohotovosť na pracovisku (§ 96) a mení sa filozofia výpočtu týchto súm. Zároveň sa touto novelou Zákonníka práce zvyšuje aj suma a mení sa filozofia určenia výšky odmeny dohodára za výkon práce v deň sviatku (§ 223 ods. 2 štvrtá veta). Sumy týchto mzdových zvýhodnení, ktoré sú v súčasnosti určené pevnou čiastkou, budú naviazané na sumu minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

V zmysle novely Zákonníka práce bude počnúc 1. júnom 2023 za každú hodinu práce v sobotu zamestnancovi popri dosiahnutej mzde patriť mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, v osobitnom prípade v zmysle § 122a ods. 2 Zákonníka práce najmenej v sume 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. V súčasnosti je toto mzdové zvýhodnenie ustanovené vo výške 1,79 eura, resp. 1,61 eura.

Obdobne, podľa novelizovaného ustanovenia § 122b Zákonníka práce bude za každú hodinu práce v nedeľu zamestnancovi popri dosiahnutej mzde patriť mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. V osobitnom prípade, ak u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, v

  1. kolektívnej zmluve,
  2. pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

V súčasnosti je toto mzdové zvýhodnenie ustanovené vo výške 3,58 eura, resp. 3,22 eura.

Suma minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, na ktorú sú naviazané sumy uvádzaných mzdových zvýhodnení, je suma minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej na príslušný kalendárny rok aktuálnym oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Na rok 2023 je suma minimálnej mzdy ustanovená oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 300/2022 Z. z. vo výške

  1. 700 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  2. 4,023 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Mzdové zvýhodnenie za každú hodinu práce v sobotu, ako aj mzdové zvýhodnenie za každú hodinu práce v nedeľu sa tak vyrátava príslušnou percentuálnou sadzbou zo sumy minimálnej hodinovej mzdy 4,023 eura. Táto minimálna suma mzdového zvýhodnenia za hodinu práce v sobotu a/alebo v nedeľu patrí jednotne každému zamestnancovi bez ohľadu na jeho ustanovený týždenný pracovný čas a na príslušný stupeň náročnosti práce jeho pracovného miesta.

Výhodnejšie môže byť mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a/alebo v nedeľu upravené v pracovnej zmluve zamestnanca alebo v kolektívnej zmluve.

Obdobným spôsobom sú od 1. júna 2023 na sumu minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, t. j. aktuálne na sumu 4,023 eura, naviazané aj mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska a zvýšenie odmeny dohodára za prácu vo sviatok.