Preskočiť na obsah

Napriek tomu, že sa mnoho slovenských podnikov muselo v roku 2020 vyrovnať okrem každodenných problémov aj s následkami pandémie COVID-19, predsa sa našlo niekoľko firiem, ktoré sa rozhodli urobiť pre bezpečnosť svojich zamestnancov ešte čosi navyše, nad rámec zákonných povinností, za čo si vyslúžili ocenenie „Bezpečný podnik. Riadiaca komisia programu „Bezpečný podnik“ tak dnes v Košiciach mohla rozhodnúť o udelení tohto prestížneho ocenenia pre päť podnikov, pričom dve  firmy tento titul obhájili z minulosti. V súčasnosti sa v SR môže titulom „Bezpečný podnik“ pochváliť celkom 47 spoločností.

Ocenené firmy dokázali, že ich vedenie považuje za rovnakú prioritu ako je napĺňanie ekonomických ukazovateľov aj bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a rovnako im záleží aj na životnom prostredí. Účasťou v programe „Bezpečný podnik“ sa tieto firmy prihlásili k snahe neustále zlepšovať úroveň BOZP a vytváraním podmienok pre zavedenie a uplatňovanie integrovaného systému riadenia sa podieľať na vytváraní kultúry bezpečnosti v Slovenskej republike.

Titul „Bezpečný podnik“ udeľuje riadiaca komisia programu zložená zo zástupcov sústavy inšpekcie práce a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky raz ročne. Platnosť certifikátu je päť rokov. Po uplynutí tohto obdobia môže firma požiadať o predĺženie platnosti certifikátu na ďalšie päťročné obdobie. V prípade, ak tak neurobí, certifikát stráca automaticky platnosť. Podnik taktiež môže o titul prísť a to v prípade, ak vo firme dôjde k závažnému porušeniu predpisov v oblasti BOZP. Podmienky pre účasť v programe sú verejne dostupné na webovom sídle Národného inšpektorátu práce.

Slávnostné odovzdávanie osvedčení Bezpečný podnik sa v minulých rokoch konalo počas konferencie Aktuálne otázky bezpečnosti práce za účasti zástupcov ocenených firiem. V roku 2020 to nemohlo byť uskutočnené, kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii. Spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky hľadáme vhodný spôsob slávnostného odovzdania uvedených osvedčení. Súčasťou ocenenia je právo používať logo programu na firemnú propagáciu počas obdobia platnosti certifikátu.