Preskočiť na obsah

História súčasnej inšpekcie práce sa začala písať v roku 1969 prijatím zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce. Dejiny inšpekcie na území dnešného Slovenska však siahajú ešte oveľa hlbšie, až do roku 1871, a spájajú sa s prvou priemyselnou revolúciou, kedy bol osobitným zákonom vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku ustanovený úrad pre výkon periodických skúšok parných kotlov. Tieto stroje totiž priniesli nielen vyššiu efektívnosť priemyselnej výroby ale aj množstvo výbuchov spojených s materiálnymi, ale najmä ľudskými stratami. Štátny kotlový komisár tak bol prvým štátnym úradníkom ustanoveným vládou, ktorý vykonával odborný dozor nad technickým zariadením a jeho prevádzkou.

Od tých čias moderná inšpekcia práce prekonala mnoho zmien. Dnes je jej pôsobenie upravené v zákone č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, ktorý zodpovedá požiadavkám doby i predpisov Európskej únie. Prvoradé poslanie inšpekcie práce však zostáva stále rovnaké. Je ním predovšetkým ochrana života a zdravia zamestnancov. Okrem toho však s príchodom nového milénia pribudli inšpekcii práce aj viaceré nové výzvy súvisiace s problematikou pracovnoprávnych vzťahov, s mobilitou pracovnej sily, odhaľovaním a potieraním nelegálneho zamestnávania a nedeklarovanej práce, či výkonom trhového dohľadu.

„Bezpochyby najväčšou prioritou sústavy inšpekcie práce je ochrana života a zdravia zamestnancov a vytváranie bezpečných pracovísk pre všetkých. Veľké úsilie venujeme odbornému vzdelávaniu inšpektorov práce, aby inšpekcia práce išla s dobou. Ľudský potenciál je v orgánoch dozoru veľmi dôležitý, inšpektori práce vedia vďaka svojej odbornosti nielen odhaliť problém, ale aj pomôcť s jeho riešením práve dobrou odbornou radou. Do budúcna považujeme za nevyhnutné, aby poradenstvo, osvetové a preventívne pôsobenie inšpekcie práce vyvážili samotnú kontrolnú činnosť, čo podporuje aj programové vyhlásenie vlády,“ hovorí Ing. Karol Habina, generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce SR.

Polstoročnicu svojho fungovania si slovenská inšpekcia práce bude pripomínať počas celého roka viacerými aktivitami. Jednou z nich bude i slávnostné stretnutie, ktoré sa uskutoční 20. júna 2019 v Bratislave. Na tomto podujatí si vedenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, pod ktoré patrí aj Národný inšpektorát práce, uctí najvýznamnejšie osobnosti, ktoré tvorili a dodnes formujú súčasnú sústavu inšpekcie práce a svojou prácou prispeli k jej najväčším úspechom.