Preskočiť na obsah

PaedDr. Hedviga Machayová, MBA, LL.M. ukončila svoje pôsobenie v čele NIP

Dňom 30. novembra 2023 ukončila svoje pôsobenie vo funkcii generálnej riaditeľky Národného inšpektorátu práce PaedDr. Hedviga Machayová, MBA, LL.M. Do funkcie bola menovaná ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanom Krajniakom 1.mája 2020. Počas svojho pôsobenia vo funkcii sa generálna riaditeľka NIP pravidelne stretávala s riaditeľmi inšpektorátov práce na pracovných poradách a iniciovala viaceré organizačné aj legislatívne zmeny, ktoré budú aj v budúcnosti ovplyvňovať činnosť sústavy inšpekcie práce. Okrem iných to bola novelizácia dvoch kľúčových noriem upravujúcich činnosť inšpekcie práce, a to Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálne práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

PaedDr. Hedviga Machayová, MBA. LL.M., počas svojho pôsobenia vo funkcii GR NIP okrem toho prispela k ďalšiemu zvyšovaniu povedomia širokej odbornej i laickej verejnosti o činnosti sústavy inšpekcie práce a otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci formou prezentácie činnosti sústavy inšpekcie práce navonok prostredníctvom vystúpení v médiách a tiež s využitím moderných komunikačných prostriedkov, vrátane sociálnych sietí. Jedným z výsledkov tejto činnosti je aj neustále znižovanie úrazovosti na pracoviskách v SR, keď končiaci sa rok 2023 pravdepodobne uzavrie inšpekcia práce na Slovensku s historicky najnižším počtom závažných pracovných úrazov s následkom smrti. V porovnaní s predošlým rokom totiž počet takýchto závažných pracovných úrazov klesol takmer na polovicu (18 ku koncu novembra 2023 vs. 31 za rok 2022).

GR NIP okrem toho úspešne nadviazala na spoluprácu s Európskym orgánom práce (ELA), novým orgánom Európskej únie, ktorý sídli na území Slovenskej republiky. Spolupráca s ELA priniesla zamestnancom inšpekcie práce nové možnosti pre výmenu skúseností a cezhraničnú spoluprácu s kolegami z inšpekcie práce krajín EÚ.

V rámci sústavy inšpekcie práce sa generálna riaditeľka zasadila za vybavenie zamestnancov novými mobilnými pracovnými stanicami, čím prispela k zefenktívneniu a urýchleniu ich práce.

Ako prvá zaviedla pravidelné workshopy na inšpektorátoch práce na aktuálne témy týkajúce problematiky BOZP, ale tiež otázok nelegálneho zamestnávania a pracovnoprávnych vzťahov.

Z pozície generálnej riaditeľky Národného inšpektorátu práce Hedviga Machayová ako prvá iniciovala rokovania s mnohými profesnými združeniami a asociáciami nielen v oblasti BOZP, ale tiež so zástupcami viacerých štátnych inštitúcií, ako napríklad s Prezídiom policajného zboru SR, Zborom väzenskej a justičnej stráže SR, Finančnou správou Slovenskej republiky, predstaviteľmi oprávnených právnických osôb, Dopravného úradu SR, Hlavného banského úradu, ale tiež s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovou úniou zamestnávateľov, či Asociáciou personálnych a facility služieb, ako aj s Asociáciou personálnych agentúr Slovenska. Tieto rokovania vyústili do podpisu mnohých dohôd, ktoré priniesli inšpekcii práce zlepšenie podmienok a spolupráce s týmito subjektami v dotknutých oblastiach.

Porady:

 • Pravidelné  porady a pracovné stretnutia GR NIP a zástupcov vedenia NIP s riaditeľmi inšpektorátov jednotlivých inšpektorátov práce vo veci činnosti a fungovania jednotlivých inšpektorátov práce.
 • Účasť na kontrole činnosti inšpektorov práce súvisiacich s výkonom inšpekcie práce.
 • Malá Lučivná – Pracovné rokovanie vo VRS NIP k výsledkom činnosti zariadenia.
 • Celoslovenská porada riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zástupcov vedenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Piešťany.
 • Účasť na celoslovenskej porade riaditeľov úradov práce a vrcholových zástupcov vedenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR k spoločným témam v zmysle vzájomnej spolupráce (Trnava)

Pracovné stretnutia:

 • Pracovné stretnutie so zástupcami vedenia miestneho úradu a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce k problematike nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
 • Pracovné stretnutie v rámci veľtrhu Agrokomplex Nitra 2022 so zástupcami Technickej Univerzity Košice k vzájomnej spolupráci.
 • Pracovné stretnutie so zástupcami finančnej správy a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vo veci vzájomnej spolupráce.
 • Pracovné stretnutie so štátnou tajomníčkou MPSVR SR k fungovaniu a činnosti sústavy inšpekcie práce.
 • Pracovné rokovanie s vedením Technickej inšpekcie vo veci vzájomnej spolupráce v oblasti BOZP.
 • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva štátnej akciovej spoločnosti Verejné Prístavy vo veci spolupráce inšpekcie práce so sekciou vnútroštátnej prepravy.
 • Pracovné rokovanie so zástupcami Asociácie personálnych a facility služieb vo veci nadviazania vzájomnej spolupráce.
 • Železiarne Podbrezová – Pracovné stretnutie na tému legislatívnych zmien súvisiacich s BOZP v priemyselnom podniku, prednášky z oblasti BOZP v podniku a problematika pri prevádzke a obsluhe VTZ zdvíhacích.
 • Dopravný úrad – pracovné stretnutie k vzájomnej spolupráci a k podpisu memoranda o vzájomnej spolupráci NIP a Dopravným úradom SR.
 • Pracovné rokovanie na MPSVR SR k problematike nového informačného systému SAVO
 • Pracovné rokovanie k problematike sociálnej legislatívy v doprave Bratislava – Národná diaľničná spoločnosť.
 • MPSVR SR – pracovné rokovania s GR MPSVR SR, sekcie informatiky a zasadnutie Riadiaceho výboru k IS SAWO.
 • PZ SR – pracovné stretnutie s riaditeľom odboru dopravnej polície SR vo veci spolupráce a k problematike sociálnej legislatívy v doprave.
 • Pracovné rokovanie na MPSVR SR na odbore ochrany práce.
 • Pracovné rokovanie s predstaviteľmi Európskeho orgánu práce (ELA) k vzájomnej spolupráci.
 • Pracovné rokovanie s GR Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo veci spolupráce.
 • Pracovné rokovanie na MPSVR SR s generálnym riaditeľom sekcie sociálnych služieb vo veci vzájomnej spolupráce a príprave dohody o spolupráci.
 • Pracovné stretnutie so zástupcami KOZ SR vo veci vzájomnej spolupráce.
 • Stretnutie so zástupcami  Výskumného ústavu bezpečnosti práce, Ústavu štátu a práva AV, Štátneho zdravotného ústavu a Českomoravskej konfederácie OZ.
 • Pracovné stretnutie prezidenta FS v Stredisku akadémie finančnej správy stred. Účasť na komisii z oblasti BOZP počas pracovného stretnutia so zástupcami FS SR.

Konferencie, odborné semináre workshopy organizované NIP:

 • Workshop OPO  za účasti zástupcov inšpekcie práce a oprávnených právnických osôb.
 • Odborný seminár s Dopravným úradom SR, Finančnou správou SR a Odborom dopravnej polície PPZ SR.
 • Odborný seminár organizovaný NIP v spolupráci s MO SR, ZVJS, HBÚ a Prezídiom HaZZ
 • 12.-13. 06. 2023 NIP realizoval medzinárodný workshop zameraný na tému agentúrneho zamestnávania, zamestnávania cudzincov a s tým spojených administratívnych úkonov a kontrol NZ určeného pre zamestnávateľov a agentúry dočasného zamestnávania.

Aktívna účasť na konferenciách a seminároch:

 • 25. medzinárodná  vedecká konferencia „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“, Žilinská univerzita v Žiline.
 • Medzinárodná konferencia INCOBOZ 2022  – jedna z najväčších tradičných konferencií zameraných na otázky  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SR.
 • XXXVII. celoslovenský seminár pre odborných pracovníkov bezpečnosti práce, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi Podbanské
 • Účasť Konferencia  cestnej dopravy so zameraním na legislatívu a vývoj cestnej dopravy (Šamorín) . Súčasťou bola aj plenárna schôdza a panelová diskusia k daným témam.
 • Workshop projektu „APVV – Vývoj nástrojov na posudzovanie rizík pre účely vybraných podnikov a profesií v Slovenskej republike v súlade s požiadavkami EÚ“. Workshop organizovaný Žilinskou univerzitou, s ktorou má NIP podpísanú zmluvu o vzájomnej spolupráci.
 • Seminár Európskej agentúry pre BOZP v Bratislave organizovaný národným kontaktným miestom EU-OSHA v SR a NIP pri príležitosti začiatku novej kampane Zdravé pracoviská na roky 2023-2025 „Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“.
 • 36. ročník medzinárodnej konferencie Aktuálne otázky bezpečnosti práce organizovaný Technickou univerzitou v Košiciach a NIP vo Vysokých Tatrách.

Dohody o spolupráci podpísané v hodnotenom období:

 • Dohoda o cezhraničnej spolupráci s Európskym orgánom práce (ELA)
 • Memorandum o spolupráci medzi Finančnou správou SR a NIP
 • Kolektívna zmluva pre ŠZ a Z pri výkone práce vo verejnom záujme NIP 2023
 • Memorandum o spolupráci medzi NIP a Asociáciou personálnych a facility služieb
 • Memorandum o spolupráci medzi NIP a Dopravným podnikom SR
 • Dohoda o spolupráci medzi NIP a Environmentálnym fondom
 • Dohoda o spolupráci medzi NIP a TU Košice
 • Memorandum o spolupráci medzi NIP a APAS
 • Dohoda o spolupráci medzi NIP a MO SR
 • Zmluva o spracovaní OOÚ medzi NIP a InterWay a.s.
 • Zmluva o spracovaní OOÚ medzi NIP a MPSVR SR
 • Zmluva o spolupráci medzi MO SR a NIP k vzdelávaniu

Pripomienkovanie legislatívy:

 • stanovisko k Metodickému usmerneniu o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik
 • návrhu V Y H L Á Š K Y Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred psychickou pracovnou záťažou
 • návrhu NARIADENIE VLÁDY  Slovenskej republiky z ….. 2023,  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 • VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z … 2023 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci

•    Návrhu VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ……………. 2023, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov

 • Návrhu VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z … 2023 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov
 • nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 • vyhlášky MPSVR SR č. 356/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti

Koordinované cestné kontroly s  kontrolnými orgánmi iných členských štátov na území Slovenskej republiky:

 • dopravné úseky v Trnavskom, Nitrianskom, Žilinskom, Prešovskom, Bratislavskom a Trnavskom kraji
 • Na uvedených kontrolách sa zúčastnili inšpektori práce zo Slovenska, Chorvátska, Rumunska, Českej republiky, Belgicka a Portugalska, dopravní policajti z Českej republiky, zástupcovia Główny Inspektorat Transportu Drogowego z Poľska, zástupcovia oddelení špeciálnych kontrol krajských dopravných inšpektorátov, zástupcovia ELA, zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia, Slovenská správa ciest ako aj Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
 • Účastníci tejto spoločnej kontrolnej akcie okrem vykonávania kontrol, si vymieňali medzi sebou skúsenosti a informácie v oblasti cestnej dopravy, ktoré nadobudli počas svojej praxe, vo forme diskusie za účasti tlmočníkov.

Zabezpečenie a realizácia projektov v oblasti IKT:

 • „Optimalizácia procesov NIP“
 • „Elektronizácia služieb NIP- IS SAWO“
 • „NTB2000  – NIP/IP –  Mobilné pracoviská“ – zabezpečenie mobilných pracovísk pre zamestnancov sústavy inšpekcie práce.
 • „SOCNET 2

Iné aktivity NIP:

 • Odovzdávanie ocenení firmám, ktoré úspešne splnili kritériá programov Bezpečný podnik a Zodpovedný zamestnávateľ
 • Realizácia pracovného stretnutia predstaviteľov inšpekcie práce krajín Vyšehradskej štvorky v rámci slovenského predsedníctva vo V4.
 • Odovzdávanie pochvál inšpektorom práce na mesačnej báze (za vynikajúce výsledky počas ich doterajšej pôsobnosti, kvalitné plnenie pracovných úloh)
 • Odovzdávanie ocenení Inšpektor roka 2022. (Cena odovzdaná najvýkonnejším inšpektorom práce za rok 2022)
 • Spustenie Instagramu Inšpekcia práce SR, natáčanie videí týkajúcich sa činnosti IP
 • Bezplatné semináre organizované inšpektorátmi práce  pre širokú verejnosť ale aj odborníkov  s možnosťou poradenstva
 • Opravy a udržiavanie štátneho majetku v správe NIP t. j. VRS Malá Lučivná ŠS Huty.