Preskočiť na obsah

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 59/2022 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny nariadila vláda Slovenskej republiky na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie na účel zabezpečenia osobnej autobusovej dopravy v rámci prepravy odídencov do určených ubytovacích zariadení pre odídencov alebo do dopravných uzlov na účel prestupu a ďalšej prepravy odídencov alebo do dopravných uzlov na účel prestupu a ďalšej prepravy odídencov.

V súvislosti s tým budú subjekty hospodárskej mobilizácie vykonávať prepravy odídencov ako humanitárnu prepravu podľa požiadaviek krízového štábu.

Na tieto humanitárne prepravy sa vzťahuje výnimka, ktorá je priamo uvedená v článku 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 v platnom znení (ďalej „nariadenie EP a Rady (ES) č. 561/2006“):

Podľa článku 3 písm. d) sa  nariadenie EP a Rady (ES) č. 561/2006 nevzťahuje na cestnú dopravu vykonávanú  vozidlami, používanými v núdzových situáciách alebo pri záchranných akciách vrátane vozidiel používaných pri nekomerčnej doprave humanitárnej pomoci.

Podľa článku 3 ods. 1 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 165/2014 tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy v platnom znení sa tachografy používajú vo vozidlách evidovaných v členskom štáte, ktoré sa používajú na cestnú osobnú alebo nákladnú dopravu a na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 561/2006.

Subjekty hospodárskej mobilizácie môžu pri vykonávaní prepráv v článku 3 písm. d) nariadenia EP a Rady (ES) č. 561/2006 využiť funkcionalitu digitálnych a inteligentných tachografov a nastaviť na tachografe režim „out of scope“. Týmto úkonom sa vedenie vozidla vodičom nepovažuje za čas jazdy ale za „inú prácu“ tak ako je to ustanovené v článku 4 písmena e) nariadenia EP a Rady (ES) č. 561/2006.

Na základe článku 6 bodu 5 nariadenia EP a Rady (ES) č. 561/2006 je ustanovená povinnosť pre vodiča zaznamenať všetok čas strávený ako „iná práca“, ako aj akýkoľvek čas strávený vedením vozidla používaného na komerčnú dopravu, ktorá nepatrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a zaznamenať časy „pohotovosti“. Tieto záznamy sa vedú buď ručne na záznamovom liste, alebo na výtlačku, alebo pomocou ovládačov na manuálne vkladanie údajov na záznamovom zariadení.

Na základe vyššie uvedeného sú dve možnosti.

  1. Ak vodič bude mať počas režimu „out of scope“ vloženú tachografovú kartu, časy strávené ako „iná práca“ a časy „pohotovosti“ budú na tachografovej karte zaznamenané. Po ukončení humanitárnych prepráv sa prejde do režimu, na ktorý sa vzťahuje rozsah nariadenia EP a Rady (ES) č. 561/2006. Pred začatím jazdy, na ktorú sa vzťahuje rozsah nariadenia EP a Rady (ES) č. 561/2006, daný vodič bude musieť mať dodržané všetky časy odpočinkov podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 561/2006. Až potom môže vykonať jazdu.
  2. Ak vodič počas režimu „out of scope“ nebude mať vloženú tachografovú kartu, časy strávené ako „iná práca“ a časy „pohotovosti“ nebudú na tachografovej karte zaznamenané. Po ukončení humanitárnych prepráv sa prejde do režimu, na ktorý sa vzťahuje rozsah nariadenia EP a Rady (ES) č. 561/2006. Vodič je povinný zaznamenať všetok čas strávený ako „iná práca“, ako aj akýkoľvek čas strávený vedením vozidla používaného na komerčnú dopravu, ktorá nepatrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a zaznamenať časy „pohotovosti“. Tieto záznamy sa vedú buď ručne na záznamovom liste, alebo na výtlačku, alebo pomocou ovládačov na manuálne vkladanie údajov na záznamovom zariadení. Zároveň pred začatím jazdy, na ktorú sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 561/2006, daný vodič bude musieť mať dodržané všetky časy odpočinkov stanovené nariadením EP a Rady (ES) č. 561/2006. Až potom môže vykonať jazdu.

Európska Komisia od 2. februára 2022 mala prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť spoločnú koncepciu zaznamenávania a kontrolovania období inej práce, ako sa vymedzuje v článku 4 písm. e) nariadenia (ES) č. 561/2006, vrátane formy zaznamenávania a osobitných prípadov, v ktorých sa má uskutočňovať, ako aj koncepciu zaznamenávania a kontrolovania minimálne týždňových období, počas ktorých sa vodič nachádza mimo vozidla a nemôže s daným vozidlom vykonávať žiadnu činnosť. Tento vykonávací akt v súčasnosti prijatý nie je, z tohto dôvodu odporúčame vykonávať záznamy tak, ako je uvedené vyššie.

Zároveň nad rámec dokladov odporúčame pre účely cestných kontrol mať vo vozidle aj potvrdenie o činnosti (tzv. „dovolenkový lístok“) ustanovené Rozhodnutím komisie 2009/959, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/230/ES o formulári týkajúcom sa právnych predpisov v sociálnej oblasti súvisiacich s činnosťami cestnej dopravy. Dopravný podnik (zamestnávateľ) vypíše Potvrdenie činností, kde presne uvedie, ktorý vodič a v akom období (čas/deň/mesiac/rok) riadil vozidlo vyňaté z pôsobnosti nariadenia, ako je uvedené v bode (17) potvrdenia. Tak ako je uvedené v preambule Rozhodnutia komisie 2009/959 potvrdenie o činnosti by sa malo používať iba vtedy, ak sa z tachografových záznamov a z objektívnych technických dôvodov nedá dokázať, že bol dodržaný súlad s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 561/2006.

Vzor potvrdenia činnosti je v rozhodnutí Komisie:

       EUR-Lex – 32009D0959 – SK – EUR-Lex (europa.eu)

Zároveň odporúčame, aby dopravný podnik (zamestnávateľ) zabezpečil vodičovi kópiu dokladu, že daný dopravný podnik je subjektom hospodárskej mobilizácie na základe pokynov krízového štábu.

Upozorňujeme, že humanitárne prepravy sú len pre subjekty hospodárskej mobilizácie a humanitárnu prepravu aj vedia preukázať.

Národný inšpektorát práce odporúča vykonávanie 1. možnosti, kde vodič, vykonávajúci humanitárnu prepravu, bude mať vloženú kartu vodiča v záznamovom zariadení (tachografe) a v tachografe bude mať nastavený režim „out of scope“, pretože na vodiča sa bude aj naďalej vzťahovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vzťahovať dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, vzťahovať dodržiavanie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a aj z dôvodu možnej jazykovej bariéry v zahraničí vedieť vierohodne vysvetliť vykonávanie práce v režime „out of scope“ zo strany vodiča resp. dopravcu.