Preskočiť na obsah

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 446 zo dňa 13. septembra 2023 sa odvoláva mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, ktorá bola vyhlásená od 12. marca 2020. Odvolanie mimoriadnej situácie nadobúda účinnosť dňa 15. septembra 2023 o 06:00 hod.

Odvolanie mimoriadnej situácie ovplyvní práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, ktoré boli dočasnou právnou úpravou v súvislosti s mimoriadnou situáciou pozmenené.

Ide najmä o tieto zmeny:

  • uplynutím dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie zaniká účinnosť prechodného ustanovenia § 252o zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce,
  • uplynutím jedného mesiaca po odvolaní mimoriadnej situácie zaniká účinnosť prechodných ustanovení § 39i zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré upravujú niektoré lehoty vo vzťahu k povinnostiam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • uplynutím mimoriadnej situácie, resp. uplynutím jedného mesiaca po jej odvolaní zaniká účinnosť prechodných ustanovení § 131i zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, ktoré upravujú niektoré lehoty vo vzťahu k pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky.

Národný inšpektorát práce upozorňuje, že mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, ktorá bola vyhlásená vládou Slovenskej republiky od 26. februára 2022,v súčasnosti naďalej trvá.