Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce

Dňa 1. júna 2018 bola Inšpektorátom práce Bratislava nahlásená strata preukazu inšpektora práce vydaného Národným inšpektorátom práce dňa 09. 10. 2014 pod č. 165 na meno: Mgr. Jana Leščáková. Takto identifikovaný preukaz inšpektorky práce je neplatný odo dňa nahlásenia straty, t. j. od 01. 06. 2018.