Preskočiť na obsah

Zameranie týchto úloh bude orientované na dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, kontrolu sociálnej legislatívy v cestnej doprave, či dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov.

Na rok 2020 máme naplánovaných 14 hlavných úloh, ktorým budeme venovať zvýšenú pozornosť:

1., Kontrola dodržiavania povinností subjektov oprávnených na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

Cieľom úlohy je zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP právnymi subjektmi, ktorým Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) vydal v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností v zmysle prílohy č. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. a dodržiavanie rozsahu a podmienok vydaných oprávnení na výchovu a vzdelávanie.

2., Kontrola dodržiavania povinností subjektov oprávnených na výkon bezpečnostnotechnickej služby

Táto úloha má za cieľ kontrolu dodržiavania povinností v zmysle ustanovenia § 21 ods. 11 zákona č. 124/2006 Z. z. fyzických a právnických osôb, ktorým bolo NIP vydané oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby a kontrola odbornej úrovne vykonávania bezpečnostnotechnickej služby v podmienkach konkrétneho objednávateľa služby.

3., Dodržiavanie BOZP v stavebníctve

Cieľom úlohy je zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP v stavebníctve. Úloha sa realizuje bez rozdielu na to, aký právny subjekt je stavebníkom alebo zhotoviteľom a bez ohľadu na charakter stavby, jej náklady alebo rozsah. 

4., Prevencia závažných priemyselných havárií vrátane posudzovania bezpečnostných správ

Zámerom úlohy je koordinovaný výkon inšpekcie práce v plnom rozsahu podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rámci ktorého sa bude overovať plnenie požiadaviek tohto zákona a ďalších právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení majúcich vplyv na prevenciu závažných priemyselných havárií. 

5., Kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave u zamestnávateľov a na pozemných komunikáciách (v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z.)

Cieľom tejto úlohy je preverovať dodržiavanie pracovných podmienok ustanovených vodičmi a zamestnávateľmi v cestnej doprave na pracoviskách zamestnávateľov a taktiež na pozemných komunikáciách, vykonávať poradenstvo a nariaďovať potrebné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

6., Kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave so zameraním na zájazdové a diaľkové autobusy (v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z.)

Kontroly v rámci tejto úlohy budú zamerané na kontrolu sociálnej legislatívy v cestnej doprave zájazdových a diaľkových autobusov bude predovšetkým preveriť dodržiavanie pracovných podmienok v cestnej doprave vodičmi autobusov na pozemných komunikáciách, na stanovištiach odchodov zájazdových autobusov a autobusových staniciach, vykonávať poradenstvo a nariaďovať potrebné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Z bežnej praxe a každoročne získaných informácií je možné konštatovať, že v letnom, resp. dovolenkovom období dochádza k výraznému nárastu zájazdových a diaľkových autobusov na pozemných komunikáciách, čo má priamu súvislosť s nárastom nehodovosti. Vodiči autobusov sú nútení kvôli splneniu určených časov jazdy zamestnávateľom porušovať predpisy sociálnej legislatívy v doprave. Z uvedeného vyplýva, že sekundárnou úlohou bude potlačiť a eliminovať tento negatívny jav vyskytujúci sa na pozemných komunikáciách.

7., Bezpečnosť VTZ

Touto úlohou sa bude kontrolovať dodržiavanie právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a bezpečnosť technických zariadení, najmä vyhradených technických zariadení, na pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi.

8., Dodržiavanie pravidiel BOZP v subjektoch, v ktorých sa  v rokoch 2018 a 2019 stal registrovaný pracovný úraz

Celoslovenská úloha má za cieľ kontrolu stavu BOZP u zamestnávateľov, na pracoviskách ktorých došlo k pracovným úrazom a kontrola opatrení uložených inšpekciou práce a opatrení prijatých zamestnávateľom na zamedzenie vzniku a opakovania sa pracovných úrazov.

9., Inšpekcia práce v jadrovej energetike

Cieľom úlohy je kontrola dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a bezpečnosť technických zariadení na pracoviskách s inštalovanými jadrovými zariadeniami. Prvoradým cieľom inšpekcie práce v rámci tejto úlohy je skontrolovať stav BOZP pri príprave a realizácii nových objektov, pri generálnych opravách jednotlivých blokov atómových elektrární a účasť na uvádzaní objektov a zariadení do prevádzky.

10., Prevencia a šírenie osvety v oblasti BOZP u zamestnávateľov

Touto úlohou sa bude kontrolovať dodržiavanie povinností v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a nadväzujúcich právnych a ostatných predpisov u fyzických a právnických osôb so zameraním na preventívny charakter nariadených opatrení a poskytovanie poradenstva pri výkone inšpekcie práce.

11., Odmeňovanie zamestnancov v pracovnom pomere a v  pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd

Previerky sú zamerané na kontrolu dodržiavania základných povinností zamestnávateľa vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v aktuálnom znení týkajúcich sa najmä odmeňovania zamestnancov v pracovnom pomere a v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

12., Kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

Účelom tejto celoslovenskej úlohy je zistenie prípadov, kedy zamestnávatelia využívajú na plnenie svojich úloh a zabezpečenie svojich potrieb závislú prácu fyzických osôb v rozpore s ustanoveniami zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 82/2005 Z. z.“), ako aj preverenie základných náležitostí uzatvárania pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

13., Dodržiavanie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vo všetkých sektoroch podnikania

Cieľom celoslovenskej úlohy vykonávanej oddeleniami kontroly nelegálneho zamestnávania je zistenie prípadov, kedy zamestnávatelia využívajú na plnenie svojich úloh a zabezpečenie svojich potrieb závislú prácu fyzických osôb v rozpore s ustanoveniami zákona č. 82/2005 Z. z., ako aj preverenie základných náležitostí uzatvárania pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

14., Kontrola zameraná na pracovné podmienky zamestnancov vo veku nad 50 rokov

V rámci tejto úlohy sa bude kontrolovať stav BOZP s konkrétnym zameraním na vytvorenie vhodných pracovných podmienok zohľadňujúcich vyšší vek zamestnancov, úpravu ich pracovísk a pracovných miest z ergonomického hľadiska, podmienky práce so zohľadnením zdravotného stavu, psychosociálnej záťaže, faktorov spôsobujúcich stres a vyvolávajúcich zdravotné problémy a pod. Východiskom bude kontrola hodnotenia rizík, t. j., či zamestnávatelia v písomnom hodnotení rizík zohľadnili špecifiká týkajúce sa vyššieho veku zamestnancov. Kontrolovaným subjektom bude v rámci vykonávaných previerok poskytované bezplatné odborné poradenstvo v zmysle platnej legislatívy.

Cieľom úlohy je aj príprava podkladov pre vyhodnotenie Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, z ktorého vyplynuli úlohy aj pre inšpekciu práce ako aj získanie informácií týkajúcich sa postavenia starších zamestnancov a úrovne ich bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách zamestnávateľov v rámci kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“.