Preskočiť na obsah

NIP ju uzatvoril s Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ) a s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ). Jej cieľom je zlepšenie ochrany zamestnancov pri práci a to úpravou spolupráce všetkých strán dohody vo vybraných oblastiach.

Táto dohoda sa zameriava predovšetkým na oblasti ochrany práce – bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), pracovnoprávne vzťahy, nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. Dohoda bola podpísaná dňa 30.1.2018. Účinnosť nadobudne 1.2.2018.

Ako uviedol generálny riaditeľ NIP, Ing. Karol Habina, táto dohoda je predpokladom k dosiahnutiu spoločného cieľa: „Podpísanie tejto dohody vnímam ako veľmi významný krok smerom k dosiahnutiu spoločného cieľa, ktorým je účinná ochrana práv, života a zdravia zamestnancov, čo je predpokladom k úspešnosti a spokojnosti zamestnávateľov. Systematickou spoluprácou a konštruktívnou komunikáciou vieme predísť nezrovnalostiam v procese legislatívnych návrhov, efektívne presadzovať preventívne  nástroje, ale aj koordinovať dôstojné reprezentovanie  našej krajiny v zahraničí.  Teším sa na spoluprácu a verím, že budeme s využitím aplikačnej praxe všetkých účastníkov dohody schopní presadiť veľa pozitívneho pri dosahovaní spoločného cieľa.“ 

Spolupráca bude realizovaná najmä formou pracovných skupín v oblastiach:

  1. Legislatíva – spolupráca na tvorbe právnych predpisov Slovenskej republiky.
  2. Prevencia – propagácia, osveta a mediálna kampaň.
  3. Vzdelávanie – odborné a celoživotné.
  4. Výmena informácií z účasti na národných a zahraničných pracovných skupinách, seminároch, konferenciách a iných odborných podujatiach.
  5. Čerpanie štrukturálnych fondov v rámci vhodných operačných programov a odporúčaní na čerpanie týchto fondov.

„Zlepšenie ochrany zamestnancov pri práci je spoločným cieľom zástupcov zamestnancov, zamestnávateľov ako aj inšpekcie práce. Spoluprácu v uvedených oblastiach, ktorá  má za cieľ efektívne využitie odbornosti zástupcov všetkých strán dohody, vnímame veľmi pozitívne ako krok správnym smerom a veríme, že bude prínosom pre všetky zúčastnené strany,“ uviedol prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Ing. Tomáš Malatinský, MBA.

Veľký prínos vidí v podpísanej dohode aj prezident Konfederácie odborových zväzov SR, Ing. Jozef Kollár: „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je jednou z najvyšších priorít Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky. Tomuto podriaďujeme aj úlohy odborov s cieľom eliminovať využívanie neštandardných pracovných vzťahov a pracovné riziká, ktoré z nich vyplývajú. Spoločne so sociálnymi partnermi sa snažíme hľadať vždy tú správnu cestu, najmä formou vzájomnej komunikácie a spolupráce tak, aby to bolo v prospech jasných pracovnoprávnych vzťahov a rozvíjania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zameraním najmä na prevenciu. Táto trojstranne podpísaná dohoda je len dôkazom toho, že pri realizácii týchto úloh preferujeme sociálny dialóg a spoluprácu na všetkých úrovniach.“

Zúčastnené strany dohody sa zaviazali, že najneskôr do 60 dní od nadobudnutia účinnosti dohody spoločne vypracujú konkrétne podmienky spolupráce, kompetencie, plány činnosti a pomer zastúpenia v jednotlivých pracovných skupinách.