Preskočiť na obsah

Zamestnávateľovi vyplýva z § 6 ods. 1 písm. o) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) povinnosť zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Medzi druhy práce, na ktoré predpisy na zaistenie BOZP vyžadujú zdravotnú spôsobilosť na prácu, patrí napríklad práca s bremenami, práca so zobrazovacími jednotkami a práca zamestnancov exponovaných nebezpečným faktorom pri práci.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase mimoriadneho stavu má byť upravené novelizáciou legislatívy v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v skrátenom legislatívnom konaní tak, ako o tom rozhodol Ústredný krízový štáb a vláda SR.

Poznámka:

Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo iný doklad o odbornej spôsobilosti (viď príloha 1a tohto zákona) je povinná podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie tejto činnosti, do piatich rokov odo dňa

  1. vydania preukazu, osvedčenia alebo iného dokladu
  2. vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Neabsolvovanie tejto LP, respektíve nedodržanie lehoty na jej absolvovanie má za následok stratu platnosti dokladu o odbornej spôsobilosti.

Medzi fyzické osoby, ktoré majú preukaz, osvedčenie alebo iný doklad o odbornej spôsobilosti patria napríklad revízni technici, osoby na obsluhu kotla I. až V. triedy, elektrotechnici, samostatní elektrotechnici a elektrotechnici na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických, viazači bremien, lešenári, obsluha motorových vozíkov pod.

Upozorňujeme, že v tomto prípade lehoty počas mimoriadneho stavu, v čase krízovej situácie lekárskych preventívnych prehliadok spočívajú (neplynú) viď článok Oboznamovanie zamestnancov a udržanie odbornej a zdravotnej spôsobilosti fyzických osôb v čase výskytu ochorenia COVID-19 – AKTUALIZOVANÉ.