Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak dnes, 29. apríla 2020, vymenoval novú generálnu riaditeľku Národného inšpektorátu práce Bc. Hedvigu Machayovú, MBA.  Od 1. mája 2020 preberie vedenie inšpekcie práce po Ing. Karolovi Habinovi, ktorý požiadal o uvoľnenie z funkcie bývalého ministra práce vo februári tohto roka.

„Som presvedčený, že pani Machayová ako expertka na oblasť bezpečnosti pri práci a s tým súvisiace pracovné právo bude prínosom a posilou tímu Národného inšpektorátu práce. Zároveň chcem sa poďakovať pánovi Habinovi za jeho doterajšie pozitívne výsledky a želám mu všetko dobré pri plnení budúcich pracovných výziev,“  uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Novovymenovaná generálna riaditeľka ako zástanca zachovania kontinuity verí, že pod jej vedením bude môcť úrad pokračovať v začatých dobrých projektoch a je pripravená prijať aj ďalšie výzvy pre podporu zlepšovania pracovných podmienok zamestnancov. „Dôveru, ktorú do mojich rúk minister práce vkladá v tomto obzvlášť mimoriadnom krízovom období, považujem za nesmierne vzácnu. Moje dlhoročné skúsenosti z predchádzajúceho pôsobenia práve v oblasti kontroly dodržiavania noriem bezpečnosti pri práci chcem pretaviť do konštruktívnych návrhov riešení pre zamestnávateľov a ochrany adekvátnych pracovných podmienok zamestnancov,“ povedala nová generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce Hedviga Machayová.

Žiadosti Ing. Karola Habinu o uvoľnenie z funkcie vtedajší minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter vyhovel. „Rozhodnutie, prijať nové pracovné výzvy som v sebe živil už dlhšiu dobu.  Počas môjho pôsobenia v čele inšpekcie práce sme sa spolu s kolegami zo sústavy inšpekcie práce usilovali predovšetkým o presadzovanie legislatívnych zmien,  so základnou myšlienkou zosúladenia doterajších predpisov s potrebami aplikačnej praxe,  s ohľadom na zníženie administratívnej záťaže, bez negatívneho vplyvu na súčasnú úroveň ochrany práv a života zamestnancov, ale aj o ďalšie znižovanie pracovnej úrazovosti  a zvyšovanie úrovne kultúry bezpečnosti a zamestnávania  na Slovensku,“ zhodnotil Karol Habina.

Inšpekcia práce v nedávnej minulosti rozbehla viacero osvetových projektov, vrátane najväčšej prevenčnej aktivity v histórii sústavy inšpekcie práce vôbec. Ide o dvojročnú kampaň s názvom „Pracuj legálne – Pracuj bezpečne“, ktorú vedenie Národného inšpektorátu práce predstavilo verejnosti v januári 2020. V rámci kampane už vzniklo niekoľko publikácií a dokonca aj prvé tematické video zamerané na prevenciu nelegálneho zamestnávania. Inšpekcia práce pripravila aj viacero vzdelávacích podujatí, realizácia  ktorých musela byť z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie odložená na neskorší dátum. Jednou z nich je aj konferencia „Kultúra zamestnávania“, či program „Zodpovedný zamestnávateľ“.

 

Bc. Hedviga Machayová, MBA

certifikovaný audítor v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Profesijná prax

 • od 2018 MAIRO s.r.o., konateľ spoločnosti

technik BOZP, technik OPP

zodpovedná za vedenie spoločnosti, vypracovávanie interných expertných smerníc v spoločnostiach v oblasti BOZP a OPP, zabezpečovanie implementácie bezpečnostných programov v spoločnostiach, auditovanie implementácie bezpečnostných noriem v internom prostredí spoločností, školenia pre kompetentných pracovníkov spoločností, spolupracovala so štátnymi orgánmi na riešeniach bezpečnosti rôznych spoločností

 • od 2008 Sepo spol. s.r.o.

10 rokov pôsobila na pozíciách technik bezpečnosti pri práci a technik požiarnej ochrany

 

 • od 2019 Kvalifikovaný audítor

zodpovedná za audit, preskúmanie a preverenie uplatnenia smerníc, legislatívy a procesov v spoločnostiach, návrhy nápravných opatrení, analýz a rizík, navrhovanie nápravných opatrení pre top manažment a zodpovedných vlastníkov procesov s cieľom znižovania operačných rizík, hodnotenie efektívnosti a súladu interných kontrolných mechanizmov so zákonnými ustanoveniami a predpismi s požiadavkami na skupinovej úrovni

 

Kurzy a školenia

 • Kvalifikovaný audítor Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018 pre certifikovaný orgán QS Cert
 • Interný audítor Systému manažérstva kvality ISO 9001
 • Audítor Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018 so zavádzaním nových noriem
 • Audítor ISO 14001:2015
 • Lektor akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania LEKTOR
 • Technik požiarnej ochrany Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

Vzdelanie

 • 2020 – súčasnosť: Doktor of Business Administration, DBA

Collegium humannum – Varšavská univerzita manažmentu

 • 2019 – súčasnosť: magisterské štúdium Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Dubnický technologický inštitút, Dubnica nad Váhom

 • 2019-2020: Executive Master of Business Adminsitration, MBA

Collegium humannum – Varšavská univerzita manažmentu

 • 2016-2019: bakalárske štúdium Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Dubnický technologický inštitút, Dubnica nad Váhom