Preskočiť na obsah

Prinášame aktualizované znenie článku o postupe zamestnávateľa pri nameraní zvýšenej teploty zamestnanca pred vstupom na pracovisko.

Mnohí zamestnávatelia zaviedli meranie teploty pred vstupom na pracovisko. Na Národný inšpektorát práce sa obracajú so žiadosťou o usmernenie s otázkou, ako má zamestnávateľ postupovať v prípade, keď vzhľadom na prevenciu ochorenia na COVID-19, je zamestnancovi nameraná zvýšená teplota. Zamestnávateľov tiež zaujíma, či mu v tomto prípade môžu zakázať vstup na pracovisko.

Národný inšpektorát práce sa zaoberal touto problematikou a zaujíma k nej nasledovné stanovisko:

Vzhľadom na to, že meranie teploty a opatrenia s ním súvisiace vyplývajú z opatrení týkajúcich sa krízového stavu súvisiaceho s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, citujeme z usmernenia hlavného hygienika SR. Podľa deviatej aktualizácie tohto usmernenia:

Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 ˚C, náhlym nástupom straty dychu, chuti alebo poruchou chuti, zápalom pľúc a v prípade komplikácii môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dni. Osoba môže byt’ infekčná už 48 hodín pred nástupom príznakov. Koronavirus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka.

Link na usmernenie hlavného hygienika, kde je možné nájsť ďalšie informácie:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/usmernenie_HH_SR_COVID_19_deviata_aktualizacia.pdf.

V prípade ďalších otázok súvisiacich s opatreniami COVID-19 Vám odporúčame obrátiť sa na regionálny úrad verejného zdravotníctva.

K problematike pracovnoprávnych vzťahov, ktoré vyplývajú z týchto otázok, uvádzame:

Opatrenia súvisiace zo zistením zvýšenej teploty zamestnanca odporúčame upraviť vo vnútornom predpise zamestnávateľa, s ktorým je nevyhnutné oboznámiť zamestnancov. Zamestnávateľ by mal určiť postup pri zistení teploty do 38 ˚C s tým, že je možné využiť inštitút práce z domu (tzv. home office) v prípade, že to zdravotný stav zamestnanca a charakter práce umožňuje. V prípade, že zamestnanec vykonáva takú prácu, ktorú nie je možné vykonávať z domu, je možné buď určiť zamestnancovi kontaktovanie lekára a po posúdení zdravotného stavu príp. práceneschopnosť. V prípade, že lekár po zhodnotení zdravotného stavu zamestnanca neuzná zamestnanca za práceneschopného a zamestnanec sa rozhodne zostať doma na niekoľko dní na sledovanie prítomnosti príznakov ochorenia, je možné čerpať dovolenku, náhradné voľno alebo uplatniť prekážku na strane zamestnanca v súlade s § 141 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákonníka práce). Ideálne by bolo poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy.

Ak by však nenastúpenie na výkon práce určil zamestnávateľ (aj napriek tomu, že zamestnanec je po posúdení jeho zdravotného stavu lekárom práceschopný) išlo by o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. V zmysle ustanovenia § 142 ods. 3 Zákonníka práce platí, že ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Pri nameraní teploty nad 38 ˚C platí:

Zamestnávateľ vzhľadom na jeho povinnosť podľa § 6 ods. 1 písm. o) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov je povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav. Vzhľadom na túto povinnosť zamestnávateľ zamestnancovi nariadi/odporučí kontaktovať obvodného lekára a uplatniť postup podľa usmernenie hlavného hygienika. Vstup na pracovisko v takomto prípade zamestnancovi bude umožnený len na základe jeho zdravotnej spôsobilosti na prácu. Ani v tomto prípade sa vo všeobecnosti nevylučuje výkon práce z domu. Je však potrebné rešpektovať pokyny obvodného lekára.

Upozorňujeme na ochranu osobných údajov, medzi ktoré informácia o telesnej teplote zamestnanca patrí. Touto problematikou sa zaoberal Úrad na ochranu osobných údajov a vydal k nemu stanovisko dostupné na jeho internetovej stránke: https://dataprotection.gov.sk/uoou/en/content/stanovisko-uoou-sr-k-meraniu-teploty-zamestnancov-pripadnych-navstevnikov-na-pracoviskach.

Z uvedeného stanoviska vyplýva aj výnimka pri ochrane osobných údajov podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej nariadenia GDPR).

Podľa čl. 9 nariadenia GDPR sa výnimka uplatňuje aj v prípade, keď spracúvanie osobných údajov (údaje o telesnej teplote) je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby, najmä profesijné tajomstvo.