Preskočiť na obsah

Na Národný inšpektorát práce sa opakovane obracajú zamestnanci s otázkami, či má zamestnávateľ právo vyžadovať od nich, aby obdobie, v ktorom je prevádzka z dôvodu opatrení súvisiacich so šírením choroby COVID-19 dočasne uzatvorená a zamestnávateľ nemá možnosť im v tomto období prideľovať prácu, preklenuli spôsobom, o ktorého zákonnosti majú vážnu pochybnosť.

Najčastejšie pracovnoprávne spôsoby riešenia danej situácie sú uvedené v našom článku Koronavírus – najčastejšie otázky. Spôsob riešenia závisí od konkrétneho postavenia zamestnanca. Či už ide o zamestnanca starajúceho sa o školopovinné dieťa, ktoré z dôvodu nariadeného prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach v období od 16. marca do 27. marca 2020 muselo ostať v jeho domácej starostlivosti, zamestnanca, ktorému bolo nariadené karanténne opatrenie,  zamestnanca s nariadeným výkonom práce formou home office či zamestnanca, ktorému zamestnávateľ z dôvodu zatvorenia prevádzky nemá možnosť prideľovať prácu, spôsob preklenutia obdobia nevykonávania práce má svoje zákonné rámce.

Čo však v prípade, ak sa zamestnávateľ snaží vyriešiť túto situáciu mimo nich? Čo ak vyvíja nátlak na zamestnanca, aby si u lekára nechal vypísať doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti či ošetrovaní člena rodiny, teda na riešenie, na ktoré nie je objektívny dôvod, ale ktoré podstatne menej alebo vôbec nezaťaží peňaženku zamestnávateľa?

Národný inšpektorát práce považuje za potrebné v danej súvislosti poukázať na práva a povinnosti, ktoré pre účastníkov pracovnoprávneho zmluvného vzťahu ustanovuje legislatíva.

Základnou povinnosťou zamestnávateľa vyplývajúcou z uzatvoreného pracovného pomeru je prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy a platiť mu za vykonanú prácu mzdu. Na druhej strane, základnou povinnosťou zamestnanca je pridelenú prácu podľa pokynov zamestnávateľa riadne vykonávať. V čase dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu, úraz alebo nariadené karanténne opatrenie či v čase starostlivosti o choré dieťa alebo dieťa do desiatich rokov veku, ak predškolské zariadenie alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie, sú zamestnanci dočasne pozbavení povinnosti vykonávať prácu a zamestnávateľ je povinný ich neprítomnosť v práci ospravedlniť. Ak je zamestnanec pripravený vykonávať prácu, avšak jeho zamestnávateľ mu túto prácu nevie alebo nemôže prideliť, nejde o prekážku v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľ nie je oprávnený vyžadovať od zamestnanca preukázanie fiktívneho dôvodu prekážky.

Na druhej strane, zodpovednosť za vydanie dokladu o dočasnej pracovnej neschopnosti alebo o ošetrovaní člena rodiny (teda za objektívnosť existencie písomne uvádzaného dôvodu) preberá lekár, ktorý tento doklad vydá. Vydanie dokladu tak nezávisí od vôle zamestnanca.

V tejto situácii môžu byť nápomocní zástupcovia zamestnancov – odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník. Národný inšpektorát práce odporúča zamestnancom dotknutým takýmto nelegitímnym správaním zamestnávateľa obrátiť sa na svojich zástupcov zamestnancov, ak u zamestnávateľa pôsobia, keďže práve prostredníctvom nich sa zamestnanci zúčastňujú na utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok.

Zároveň, v prípade nejasností, sa môže aj zamestnávateľ, rovnako ako zamestnanci, obrátiť na inšpektorát práce so žiadosťou o poskytnutie poradenstva, ako najúčinnejšie dodržiavať predpisy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, či sledovať aktuálne informácie uverejňované na webovej stránke Národného inšpektorátu práce a na našom facebookovom profile.