Preskočiť na obsah

Od 1.1.2024 sa informačný systém ochrany práce v časti týkajúcej sa zákazu nelegálneho zamestnávania stal informačným systémom verejnej správy na účely zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Orgány verejnej moci majú k dispozícii elektronické potvrdenia o neuložení právoplatnej pokuty fyzickej alebo právnickej osobe za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v rámci portálu OverSi.

Ak z technických dôvodov nie je možné získať tieto údaje prostredníctvom portálu OverSi, sú orgány verejnej moci podľa § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii povinné a oprávnené získať toto potvrdenie od Národného inšpektorátu práce.

Národný inšpektorát práce ho vydá v elektronickej podobe podľa § 6 ods 1 písm. v) zákona o inšpekcii práce (zákon č. 125/2006 Z. z.).