Preskočiť na obsah

Momentálna mimoriadna situácia a núdzový stav vyhlásený v sektore ústavnej zdravotnej starostlivosti a v oblasti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v sociálnych službách v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom má za následok zvýšený dopyt po filtračných tvárových polomaskách (ďalej „respirátor“), ktoré sú zatriedené podľa svojej filtračnej účinnosti a maximálneho celkového prieniku, teda respirátorov triedy FFP3 (ochrana pred organickými, anorganickými časticami a biologickými časticami ako vírusy, baktérie, plesne a podobne).

Na trhu sa však v tejto situácii môžu nachádzať aj respirátory s neplatnými respektíve falošnými certifikátmi. Ide o respirátory, ktoré sú dovážané z tretích krajín (napríklad z Číny). Upozornenia na tieto certifikáty (vydané osobou, ktorá nie je notifikovaná na ich posudzovanie) sú aj na európskej stránke Europen Safety Federation. V súvislosti s tým Vám dávame do pozornosti nasledujúci odkaz.

 Čo všetko však musí takýto respirátor spĺňať, aby vyhovoval legislatívnym požiadavkám, ktoré sú naň kladené a zároveň poskytoval ochranu proti vážnemu poškodeniu zdravia, resp. smrti?

Respirátory kategórií FFP3 patria do kategórie III. osobných ochranných prostriedkov (ďalej „OOP“), ktoré sú určenými výrobkami podľa § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na nich nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS. Ak má byť výrobok uvedený na trh ako OOP, musí spĺňať požiadavky príslušnej harmonizovanej normy EN 149 + A1.

Pred dovozom alebo nákupom respirátorov kategórie FFP3 je potrebné skontrolovať, či daný OOP má:

    • EÚ Vyhlásenie o zhode / EU Declaration of Conformity (4-ciferné číslo notifikovanej osoby musí byť totožné so 4-ciferným číslom notifikovanej osoby uvedeným za označením CE),
    • označenie CE + 4-ciferné číslo notifikovanej osoby uvedené priamo na respirátore kategórie FFP3.Pre viac informácií týkajúcich sa posudzovania zhody OOP Vám odporúčame článok vydaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý je uverejnený na ich stránke.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR taktiež na svojej webovej stránke uverejňuje aktuálne informácie a usmernenia.