Preskočiť na obsah

Mimoriadna situácia vyhlásená zo strany vlády Slovenskej republiky v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom spôsobila zvýšený nápor práce v prípade zamestnancov pracujúcich v obchodoch s potravinami, drogériou, v lekárňach, atď., ako aj v prípade zamestnancov pracujúcich v zdravotníctve či sociálnych službách. Orgány inšpekcie práce zaznamenali množstvo dotazov týkajúcich sa práce nadčas počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, nakoľko zamestnanci sú v súčasnosti z dôvodu nedostatku pracovnej sily častokrát nútení pracovať nadčas. V tomto článku sa preto pokúsime bližšie priblížiť podmienky, za ktorých môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi prácu nadčas.

Vo všeobecnosti je práca nadčas upravená v § 97 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákonník práce“). Nie každú práca, ktorú vykonáva zamestnanec po uplynutí jeho pracovnej doby, je možné považovať za prácu nadčas. Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem. Zákonník práce neustanovuje lehotu, v rámci ktorej môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi prácu nadčas, resp. požiadať zamestnanca o udelenie súhlasu s prácou nadčas. Zamestnávateľ by však mal zamestnanca s požiadavkou na výkon práce nadčas oboznámiť čo možno najskôr.

Práca nadčas môže byť, okrem iného, nariadená aj:

 • na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, pričom tento odpočinok sa nesmie skrátiť na menej ako 8 hodín,
 • na dni pracovného pokoja, ak ide o práce, ktoré je zamestnávateľ oprávnený nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni (naliehavé opravárske práce, nakladacie a vykladacie práce, inventúrne a uzávierkové práce, práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu, práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach, práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva, kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat, naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín), práce v nepretržitej prevádzke a práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa.

O prácu nadčas sa nejedná, ak zamestnanec nadpracúva prácou vykonávanou nad určený týždenný pracovný čas pracovné voľno, ktoré mu zamestnávateľ poskytol na jeho žiadosť, alebo pracovný čas, ktorý odpadol pre nepriaznivé poveternostné vplyvy.

Maximálny rozsah práce nadčas v zmysle ustanovení § 97 ods. 6 Zákonníka práce je v priemere 8 hodín týždenne v období:

 • najviac 4 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • alebo od 4 do 12 mesiacov, ak sa na tejto skutočnosti dohodol zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov.

V kalendárnom roku možno zamestnancovi nariadiť prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Nad tento rozsah je prípustná práca nadčas len so súhlasom zamestnanca. Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v celkovom rozsahu 400 hodín. Rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov.

Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa práca nadčas, za ktorú zamestnanec dostal náhradné voľno, alebo ktorú vykonával pri:

 • naliehavých opravárskych prácach alebo prácach, bez ktorých vykonania by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu,
 • mimoriadnych udalostiach podľa osobitného predpisu, kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu.

Považujeme tiež za potrebné upozorniť na skupiny zamestnancov, na ktoré sa vzťahuje osobitná ochrana, a to:

 • zamestnanci s kratším pracovným časom – môžu pracovať nadčas, len ak s tým súhlasia, prácu nadčas im nemožno nariadiť,
 • zamestnanci pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (tzv. dohodári) – u tejto skupiny zamestnancov je zo zákona vylúčená možnosť vykonávať prácu nadčas,
 • zamestnanci vykonávajúci rizikové práce – s nimi môže zamestnávateľ prácu nadčas dohodnúť výnimočne

– pri naliehavých opravárskych prácach alebo prácach, bez vykonania ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo škody veľkého rozsahu,

– pri mimoriadnych udalostiach, kde hrozí nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu,

– aj na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov,

 • zamestnanci vykonávajúci zdravotnícke povolanie, ktorí dovŕšili vek 50 rokov – nemožno im nariadiť prácu nadčas, práca nadčas je prípustná len po dohode so zamestnancami,
 • tehotné ženy, ženy alebo muži trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako tri roky, osamelé ženy alebo osamelí muži, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov – môžu sa zamestnávať prácou nadčas len s ich súhlasom,
 • mladiství zamestnanci – u tejto skupiny zamestnancov je zo zákona vylúčená možnosť vykonávať prácu nadčas.

Pri určovaní podmienok výkonu práce nadčas sú neopomenuteľnými partnermi zamestnávateľov zástupcovia zamestnancov, ak u zamestnávateľov pôsobia. V tejto súvislosti odporúčame, aby sa zamestnanci v prípade otázok týkajúcich sa podmienok výkonu práce nadčas u konkrétneho zamestnávateľa obrátili na zástupcov zamestnancov, prostredníctvom ktorých sa zamestnanci zúčastňujú na utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok.

Keďže mnohí zamestnanci a zamestnávatelia sa chcú svojou žiadosťou o poradenstvo adresovanou orgánom inšpekcie práce uistiť, že práva a povinnosti vo vzťahu k vykonávaniu práce nadčas sa riadia aj v tejto situácii Zákonníkom práce, dovoľujeme si zodpovedať aj túto  otázku. Mimoriadnu situáciu upravuje zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Uvedený zákon žiadnym spôsobom neupravuje práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov vo vzťahu k výkonu práce nadčas. Práca nadčas a jej odmeňovanie sa teda aj počas vyhlásenej mimoriadnej situácie  riadi pravidlami uvedenými v Zákonníku práce.

Osobitné pravidlá vzťahujúce sa na zamestnancov v rezortoch, v ktorých bol vyhlásený núdzový stav, zverejníme na našej webovej stránke v osobitnom článku.