Preskočiť na obsah

Podľa ustanovení § 97 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákonník práce“) práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne v období najviac 4 mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.

V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, možno po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť nad uvedený rozsah ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku.

Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa práca nadčas, za ktorú zamestnanec dostal náhradné voľno, alebo ktorú vykonával pri naliehavých opravárskych prácach alebo prácach, bez ktorých vykonania by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo pri mimoriadnych udalostiach podľa osobitného predpisu, kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu.

Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín.

Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, nemožno nariadiť prácu nadčas. Prácu nadčas možno s týmto zamestnancom dohodnúť výnimočne pri prácach podľa § 97 ods. 8 Zákonníka práce (t. j. pri naliehavých opravárskych prácach alebo prácach, bez ktorých vykonania by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu, resp. pri mimoriadnych udalostiach podľa osobitného predpisu, kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu). So zamestnancom, ktorý vykonáva rizikové práce, možno dohodnúť výnimočne prácu nadčas aj na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov.

Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu a ktorý dovŕšil vek 50 rokov, nemožno nariadiť prácu nadčas. Práca nadčas je prípustná len po dohode s týmto zamestnancom.

Ustanovenie § 97 ods. 8 Zákonníka práce bolo v takomto znení do Zákonníka práce zavedené zákonom č. 348/2007 Z. z. Podľa dôvodovej správy k tomuto zákonu navrhované obmedzenia v podmienkach, za ktorých je možné vykonávať prácu nadčas, majú za cieľ chrániť bezpečnosť a zdravie zamestnancov, a tiež ostatných osôb, ktorých sa ich práca priamo alebo nepriamo dotýka. Tieto obmedzenia sú navrhované v súlade s bodom 4 preambuly smernice 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, podľa ktorého zlepšenie bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia zamestnancov pri práci je cieľom, ktorý by sa nemal podriaďovať čisto ekonomickým úvahám. Pritom pojmy bezpečnosť a zdravie je potrebné vykladať širšie, a to tak, aby zahŕňali všetky faktory, a to fyzické aj iné, ktoré môžu ovplyvniť zdravie a bezpečnosť zamestnanca v jeho pracovnom prostredí, a to vrátane organizácie pracovného času.

Z časového hľadiska je súčasnou legislatívnou úpravou rozsah práce nadčas limitovaný tromi hranicami, a to najviac
– 8 hodinami v jednotlivých týždňoch v priemere za týždeň v rámci najviac štyroch po sebe nasledujúcich mesiacov, resp. na základe dohody zamestnávateľa so zástupcom zamestnancov (s príslušným odborovým orgánom, so zamestnaneckou radou alebo so zamestnaneckým dôverníkom) v období najviac 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
– 150 hodinami v kalendárnom roku (zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, možno po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť nad tento rozsah ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku); do tohto celkového počtu hodín práce nadčas v kalendárnom roku sa nezapočítavajú hodiny práce nadčas, za ktorú bolo zamestnancovi poskytnuté náhradné voľno, alebo ktorú zamestnanec vykonával pri naliehavých opravárskych prácach alebo prácach, bez vykonania ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo pri mimoriadnych udalostiach podľa osobitného predpisu, kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu,
– 400 hodinami v kalendárnom roku.

Uvedené limity práce nadčas (150 resp. 400 hodín) sa vzťahujú na prácu nadčas nariadenú alebo vykonanú v období kalendárneho roka, teda v období začínajúcom 1. januárom a končiacom 31. decembrom príslušného roka.