Preskočiť na obsah

Práca so zobrazovacími jednotkami a preplácanie okuliarov zamestnávateľom je výsledkom žaloby rumunského zamestnanca, ktorý žiadal od zamestnávateľa preplatenie nákladov na okuliare.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu C-392/21 z 22. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj – Rumunsko)  rozhodol v tejto veci nasledovne:

  • článok 9 ods. 3 smernice Rady 90/270/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami (piata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

sa má vykladať v tom zmysle, že:

„osobitné korekčné prostriedky“ v zmysle tohto ustanovenia zahŕňajú dioptrické okuliare, ktoré majú konkrétne slúžiť na nápravu a prevenciu porúch zraku v súvislosti s prácou zahŕňajúcou zariadenia vybavené obrazovkou. Okrem toho sa tieto „osobitné korekčné prostriedky“ neobmedzujú len na prostriedky používané výlučne v rámci povolania.

  • a článok 9 ods. 3 a 4 smernice 90/270 sa má vykladať v tom zmysle, že:

povinnosť poskytnúť dotknutým pracovníkom osobitné korekčné prostriedky, stanovená v tomto ustanovení, ktorú má zamestnávateľ, môže byť splnená buď priamym dodaním uvedeného prostriedku zo strany zamestnávateľa, alebo náhradou nevyhnutných nákladov vynaložených pracovníkom, ale nie vyplatením všeobecného mzdového príplatku pracovníkovi.

A čo nám hovorí zákon, resp. nariadenie vlády?

Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami v ustanovení § 7 upravuje povinnosti zamestnávateľa:

(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu

a) pred zaradením na prácu so zobrazovacou jednotkou,

b) v pravidelných časových intervaloch podľa osobitného predpisu,4)

c) v prípade zrakových ťažkostí, ktoré môže spôsobiť práca so zobrazovacou jednotkou.

(2) Ak je to na základe výsledkov vyšetrení očí a zraku podľa odseku 1 potrebné, zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi komplexné oftalmologické vyšetrenie.

(3) Ak výsledky vyšetrení podľa odsekov 1 alebo 2 preukážu, že je nevyhnutné poskytnúť zamestnancovi špeciálne korekčné prostriedky na prácu so zobrazovacou jednotkou, je zamestnávateľ povinný ich poskytnúť.

(4) Ak má zamestnanec zdravotné ťažkosti v súvislosti s výkonom práce so zobrazovacou jednotkou, zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi odborné vyšetrenie podporného, pohybového a nervového systému.

(5) Náklady spojené s plnením povinností zamestnávateľa podľa odsekov 1 až 4 znáša zamestnávateľ.

Toto nariadenie vlády SR transponuje aj smernicu 90/270/EHS (piata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS), ktorá určuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami. Gestorom je MZ SR.

MZ SR uvádza: Ak výsledky testovania, na ktoré sa vzťahuje ods. 1 alebo očného vyšetrenia, na ktoré sa vzťahuje ods. 2 preukážu, že je nutné vybaviť pracovníkov príslušnými pomôckami, a ak nie je pritom možné použiť normálne nápravné pomôcky, musia byť pracovníci vybavení zodpovedajúcimi špeciálnymi pomôckami.

Z toho vyplýva, že zamestnávateľ je povinný po splnení podmienok uvedených v  ods. 1. až 5. uvedeného paragrafu nariadenia vlády povinný zabezpečiť zamestnancovi špeciálnu korekčnú pomôcku. Podmienky, za ktorých si zamestnanci môžu žiadať o preplatenie dioptrických okuliarov u nás určuje zamestnávateľ. V prípade preplácania nákladov a zaobstaraním si samotného prostriedku zo strany zamestnanca, by malo byť v záujme zamestnávateľa upraviť si tento postup interným predpisom.