Preskočiť na obsah

Ak pracujete alebo sa chystáte pracovať v Dánsku, nasledujúce informácie budú pre vás veľmi užitočné.

V Dánsku majú sociálni partneri veľký vplyv na oblasti, ako je politika zamestnanosti, mzdy a pracovné podmienky. Na stránke https://workplacedenmark.dk/en nájdete v časti Rules and rights when working in Denmark niektoré z najdôležitejších pravidiel a práv, ktoré potrebujete, keď pracujete v Dánsku pokiaľ ide o práva zamestnancov, nároky na dovolenku, diskrimináciu, pracovný úraz, dozorný orgán inšpekcie práce, mzdu a pracovnú dobu).

Uvedená stránka v časti Rules about professional qualifications obsahuje aj informácie týkajúce sa uznávania osobnej spôsobilosti. V Dánsku sú zákonom regulované iné povolania ako povolania, schvaľuje ich Dánsky úrad pre pracovné prostredie (WEA). Patria sem napríklad remeselníci a inštalatéri káblov. Úplný zoznam všetkých regulovaných povolaní, ktoré sa nachádzajú v Dánsku, nájdete na ministerstve vysokoškolského vzdelávania a vedy.

U zamestnancov vyslaných do dočasného zamestnania v Dánsku, ktorých kvalifikácia pochádza z inej krajiny EÚ alebo EHP alebo Švajčiarska, platí, že ich kvalifikáciu musí WEA pred začatím práce uznať. Platí to pre:

 • Práce s demoláciou azbestu v interiéri
 • Práce s prehliadkou, údržbou a opravami výťahov atď.
 • Práce so zváraním
 • Práce s prípravou alebo demontážou lešenia nad 3 metre. (Výnimka: zvýšené pracovisko pri používaní lešenárskej stojky alebo pojazdné lešenia).

Alebo pre prácu:

 • Operátora teleskopického nakladača
 • Obsluhy vysokozdvižného vozíka
 • Obsluhy žeriavu (mobilné žeriavy, vežové a nákladné žeriavy so zdvihovou kapacitou nad 25 tm. Zdvíhacia kapacita je vyjadrená v tona metroch ™ a rozumie sa, aký ťažký náklad (t) môže žeriav zdvíhať v danej vzdialenosti (m), napr.: 10 tm = 2 t x 5 m).
 • Uvedenému zodpovedá preukaz obsluhy pre mobilné a vežové žeriavy so zdvihovou kapacitou nad 1 tm podľa druhu žeriavu, vydaný inšpektorátom práce Slovenskej republiky.
 • Obsluhu kotla
 • Mechanika chladiarenských zariadení.

Typy práce, ktoré nevyžadujú uznávanie kvalifikácie – Práca s nasledujúcimi úlohami si nevyžaduje uznanie WEA, ale váš zamestnávateľ je zodpovedný za zabezpečenie potrebnej kvalifikácie.

 • Práca s asfaltovými materiálmi
 • Práca s epoxidom a izokyanátmi
 • Práca so styrénom
 • Práca na zvýšenom pracovisku pri používaní lešenárskej stojky a práca na pojazdnom lešení
 • Obsluha žeriavu (okrem mobilných žeriavov, vežových a nákladných žeriavov so zdvihovou kapacitou nad 25 tm, vysvetlenie zdvihovej kapacity je uvedené vyššie). Uvedenému zodpovedá písomný doklad na obsluhu vyhradených technických zariadení, ktorými nie sú mobilný a vežový žeriav, vydaný revíznym technikom Slovenskej republiky.
 • Obsluha stohovača
 • Koordinátor bezpečnostných a zdravotných postupov na stavenisku a na mieste inštalácie.

Ak sa chystáte pracovať v Dánsku na plný úväzok, musíte vždy pred začatím práce požiadať WEA o uznanie vašej kvalifikácie. Toto platí bez ohľadu na to, ktoré úlohy budete vykonávať alebo z ktorej krajiny pochádza vaša kvalifikácia. Dolu na stránke je link na formulár žiadosti o uznanie kvalifikácie.Požiadavky na ubytovanie pre zamestnancov – Ubytovanie musí byť schválené ako vhodné na pobyt v obci. V opačnom prípade je nezákonné v ňom bývať. Nie je dovolené bývať v opustenej budove alebo v stane na náhodne vybranom poli alebo v lese, ani na stavenisku, napr. v chatke. V danom prípade sa vyžaduje, aby dodávateľ mal vydané povolenie od obce. Privátne ubytovanie musí spĺňať podmienky uvedené v dokumente https://workplacedenmark.dk/media/9102/a-roof-over-your-head.pdf, ktoré si môžete skontrolovať, resp. nahlásiť ich nesplnenie.

 

Prílohy