Preskočiť na obsah

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine bolo mnoho zamestnancov – štátnych príslušníkov Ukrajiny povolaných plniť si brannú povinnosť voči svojmu domovskému štátu. Nástupom plnenia brannej povinnosti im u ich slovenského zamestnávateľa vznikla prekážka v práci. Túto prekážku v práci nemožno považovať za prekážku z dôvodu plnenia brannej povinnosti podľa § 137 ods. 4 písm. g) a § 139 Zákonníka práce. Zákonník práce sa pri tomto druhu prekážky v práci opiera o zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa vzťahuje výlučne na štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorým vznikla branná povinnosť voči Slovenskej republike a sú zaradení do národnej registrácie.

Prekážka v práci z dôvodu plnenia brannej povinnosti voči inému štátu je prekážkou na strane zamestnanca, ktorá je nad rámec povinne ospravedlňovaných prekážok v práci. Zamestnávateľ môže na tieto účely poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno podľa § 141 ods. 3 písm. b), c) alebo d) Zákonníka práce. Ustanovenie § 141 ods. 3 dáva zamestnávateľovi dokonca možnosť poskytnúť zamestnancovi za túto prekážku v práci náhradu mzdy. Je však na dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ako k náhrade mzdy za túto prekážku v práci pristúpia.

Doba pracovného voľna poskytnutého na žiadosť zamestnanca podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce sa neposudzuje ako výkon práce.

Rovnakým spôsobom môže zamestnávateľ podporiť zamestnancov – štátnych príslušníkov Ukrajiny, ktorí sa na základe vlastného rozhodnutia rozhodli dobrovoľne zapojiť do obrany svojho štátu napríklad dobrovoľným prevzatím brannej povinnosti bez povolávacieho rozkazu či ako zdravotnícki pracovníci ukrajinského poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Aj v tomto prípade totiž nejde o prekážku v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti podľa § 138a Zákonníka práce, ktorá sa opiera o zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dobrovoľníctve“).

Poskytnutie pracovného voľna z dôvodu dobrovoľníckej činnosti podľa § 138a Zákonníka práce predpokladá, že zamestnanec predloží zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o takéto voľno aj zmluvu o dobrovoľníckej činnosti podľa zákona o dobrovoľníctve. Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna na výkon činnosti na základe zmluvy o dobrovoľníctve, zamestnávateľ mu môže na tento účel pracovné voľno poskytnúť. Za čas pracovného voľna mzda ani náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí. Pracovné voľno sa nepovažuje za výkon práce.

Podmienky poskytovania pracovného voľna zamestnancom na výkon dobrovoľníckej činnosti podľa zákona o dobrovoľníctve možno dohodnúť aj so zástupcami zamestnancov. Mzdu ani náhradu mzdy za čas pracovného voľna nemožno dohodnúť.